Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verhittende middelen; dit laat zich verklaren uit het in $ 568 gezegde Laenkec laat de zieken bij het naar bed gaan 1—1-§ oneen goeden brandewijn in eene dubbele hoeveelheid van zeer heete, van suiker voorziene thee nemen; gewoonlijk volgt daar zweet op, en de zieke is vaak den volgenden dag van zijne verkoudheid bevrijd, zoo niet, dan zet men deze handelwijze nog eenige dagen voort. Vooral in het begin der verkQudheid is, volgens Lae.nnec , deze behandeling doelmatig; minder, wanneer de fluimlozing reeds begonnen is. Ik heb bij mijzelven in herhaalde luchtbuisverkoudheden het nut dezer geneeswijze beproefd. Spaanschevliegenpleisters, tot welke men in hardnekkige verkoudheden zoo bereidwillig overgaat, doen naar mijne ondervinding niet zooveel nut, als men er van verwacht; echter verdienen zij bepi-oefd te worden, wanneer de verkoudheid voor andere middelen niet wijken wil. Tegen luchtbuisverkoudheid zijn eene menigte huis- en andere middelen aangeraden (1).

§ 570. Een synochaal karakter der luchtbuisontsteking vereischt, gelijk gezegd is, algemeene bloedontlastingen, inzonderheid wanneer de zieken van een bloedrijk gestel, van eenen jeugdigen leeftijd zijn, wanneer de koorts hevig en synochaal, hoofd- en borstpijnen aanzienlijk zijn ; zelfs kan herhaling van de aderlating noodzakelijk worden, ofschoon men niet vergeten mag, dat men in het verzwakken des lijders maat dient te houden, om den overgang der ziekte tot slepend sukkelen te verhoeden. Is de borstpijn aan de eene of de andere zijde hevig en bepaald, en het reutelen en fluiten aldaar aanzienlijk, dan is vaak het aanzetten van bloedzuigers op deze streek nuttig. Zoodra het synochaal karakter der terugwerking door de bloedontlastingen gebroken is, komt de behandeling van de eenvoudige luchtbuisverkoudheid te pas; men geeft veel verzachtende laauwe dranken, dient inwendig salpeter, salammoniak, kleine giften braakwijnsteen in eene emulsie of afkooksel van heemst, in garstenwater toe; is de hoest hevig, zijn slapeloosheid of verschijnselen van zenuwachtige opgewektheid aanwezig, dan voegt men hij deze middelen bedarende, zoo als opium, hyoscyamus, cicuta enz., of laat ze met het gebruik der laatste afwisselen. Braakmiddelen in eene stlienische luchtbuisontsteking toe te dienen , is niet raadzaam. Als afleiding, inzonderheid in het tweede tijdperk der ziekte, wendt men huidprikkels, mostaardpleisters, Spaanschevliegenpleisters tusschen de schouders of op het borstbeen, purgeermiddelen aan.

§ 571. Nergens is grootere voorzigtigheid omtrent de doelmatigheid van de aderlating noodzakelijk, dan hij de behandeling van de bronchitis capillaris of de zoogenaamde pneumonia notha. Zeker kan de bloedontlasting in het begin der ziekte en in den hoogsten graad van belemmering der ademhaling , bij hevige koorts, niet ontbeerd worden; maar de oogenblikkelijke verligting , die de zieken daarvan ondervinden, mag den geneesheer niet te veel moed geven, om die ontlasting te herhalen. Sydesham, die niets mirtder

(1) Baguviüs en J. Frank raden liet viscum quernum aan, alle 2 uren 9j in poeder en daarbij een verzadigd aftreksel van deze plant als thee; Eisesmakm roemt het vinum colchici opiatum. dat de verkoudheid in den kortsten tijd zou wegnemen en haar dadelijk afbreken; Meriadec Laesnec geeft opium; het gebruik van Dover's poeder tegen verkoudheid is bij vele geneesheeren gewoonte. Huismiddelen legen verkoudheid vindt men bij Eesenmann (D. lamilie Ilheuma, Bd, 111. S. in) aangehaald.

Sluiten