Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De in het oog loopende nalatingen in het beloop dezer ziekte maken haar zeer hedriegelijk; het ademhalen wordt somwijlen verscheidene uren lang schijnbaar gemakkelijker. Ook zijn de hoest en de belemmeringen van de ademhaling dikwijls niet in evenredigheid met de hevigheid der ziekte en der koorts. De verschijnselen zijn veranderlijk y in het oog vallend is dikwijls de blaauwe, zwartgele of loodkleurige gelaatskleur dezer kleine lijders.

5 587. Borstverkoudheden van kleine kinderen zijn vaak, omdat zij niet ophoesten, met aanzienlijke overvulling der luchthuizen met slijm gepaard, welke zich door sterk luchtbuisreutelen en reeds van verre hoorbaar koken in de borst kenbaar maakt; de slijmophooping kan toevallen van verstikking, acute blaauwzucht veroorzaken. De beweging van het hart is zeer menigvuldig, en meestal onregelmatig; meest is er weinig hoest aanwezig en de fluimlozing bijna nul. De kinderen sterven eindelijk aan verstikking (catarrhus suffocativus infantum). »

Herkenning.

§ 588. Seifert houdt de nachtelijke onrust der kinderen, de pijnlijkheid van den hoest en de in het oog loopende welving der borst voor de gewigtigste kenteekenen van de bronchiopneunomie der kinderen. In den kinkhoest, met welken men deze ziekte inzonderheid dan zou kunnen verwarren , wanneer zich daarbij eene secundaire ontsteking der borstingewanden voegt, is hetgeen voorafgegaan is anders ; het ademhalen is in de tusschenpoozen tusschen het hoesten vrij, terwijl het bij de bronchiopneumonie altijd moeijelijk blijft; bij kinkhoest ontbreekt de sterke welving der borst, de eigenaardige uitdrukking van pijnlijkheid, het angstig, klageud geschrei buiten de hoestaanvallen, de nachtelijke onrust, en zelfs bij ontstekingachtige zamenstelling de sterke uitdrukking van ziekte in het geheele voorkomen en het gelaat der lijders; de hoest, die de bronchiopneumonie vergezelt, verkrijgt eene duurzame en aanhoudende gelijkenis met den kinkhoest eerst ten gevolge van verzuimde behandeling en in een later tijdperk der ziekte.

§ 589. De crouptoon van den hoest, die verwisseling met croup zou kunnen te weeg brengen, komt slechts periodiek voor en ontwikkelt zich nooit volledig. In plaats van met het toenemen der ziekte aanzienlijker te worden , neemt hij eer af en verdwijnt eindelijk geheel; in den croup ontbreekt ook de ongewone borstwelving ; de bronchiopneumonie tast veel jongere kinderen aan dan de croup. Slechts zeer zelden wordt de geheele loop der luchtpijp van het strottenhoofd tot aan de luchtbuizen door de ontsteking aangetast, als wanneer de herkenning zeker moeijelijkheden aanbiedt.

§ 590. Het asthma laryngeum onderscheidt zich door de verder uiteenloopende aanvallen, door het eigenaardig geruisch der inademing bij hetzelve, door het ontbreken van koorts in het begin der ziekte, door den geheel ontbrekenden of hoogst zeldzamen hoest, door den vrijen toestand der ademhaling in de tusschentijden der aanvallen genoegzaam van de bronchiopneumonie.

§ 591. Bij hartontsteking verschijnt de hoest later en niet met zulk eene hevigheid, de typus der belemmering van de ademhaling is meer nalatend, de ongewone welving der borst ontbreekt, de hoest wordt niet door

Sluiten