Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rheumatismus; typosis, pyaemie, toxicaemie, scheurbuik, jicht, ■venusziekte zijn. Wij zullen de gewigtigste dezer in oorsprong onderscheidene soorten later afzonderlijk beschrijven.

Zamenstellingen der longontsteking.

§ 658. Gelijk door de oorsprongsverscheidenheid der longontsteking, worden de verschijnselen en het beloop derzelve door de vaak plaats grijpende zamenstellingen met andere ziekten gewijzigd, en het is vaak moeijelijk, het geheele zamenstel van verschijnselen in deszelfs eenvoudige bestanddeelen te ontleden, omdat de eene aandoening door de andere gemaskerd wordt. Het veelvuldigst zijn zamenstellingen der longontsteking met pleuris, met luchtbuisontsteking, met tuberkels, met ontsteking van het hart, of van het hartezakje, met organische hartziekten; vervolgens met ontstekingen der onderbuiksingewanden, hoofdzakelijk van de lever, met ontsteking der hersenen. De longontsteking is of het primair of het secundair beginsel der verbinding. Zij kan zich bij luchtbuisontsteking, luchtbuisslijmvloeijing, bij organische hartziekten voegen; tuberkels kunnen de reden zijn, dat er zich nog ontsteking van het gezond longweefsel ontwikkelt, óf in den omtrek van het vreemde vormsel óf in andere deelen der long ; Andral merkt aan, dat de longontstekingen bij teringlijders, wanneer de ontsteking maar niet een al te groot deel van het longweefsel heeft aangedaan, meestal minder hevig zijn, en Scuonlein wil waargenomen hebben, dat deze zamenstelling de crisis der longontstekingen onvolledig maakt, dat zich inzonderheid in de pis geen bezinksel vormt. Door de longontsteking wordt nu, zoowel het verweekingsbedrijf der tuberkels als de voortgaande nederlegging van knobbelstof in het longweefsel aanmerkelijk bevorderd, en hoe vaker er tijdvakken van ontsteking bijkomen, des te te sneller ijlt de longtering haar doodelijk einde te gemoet.

§ 659. De pleuris, die de longontsteking vergezelt, bereikt nooit eenen lioogen graad; eene aanzienlijke pleuritische uitstorting en hevige longontsteking bestaan niet gemakkelijk met elkander, ofschoon de longontsteking hoogst zelden zonder eenige medeaandoening van het borstvlies voorkomt.

§ 660. De zamenstelling der longontsteking met ontsteking van het hart en van het hartezakje kondigt zich daardoor aan, dat zich bij de verschijnselen van longontsteking pijn in de hartstreek, verhoogd gevoel van angst, flaauwten, hartklopping, vermeerderde aanstoot van den hartslag, onregelmatigheid van den pols voegen.

§ 661. De zamenstelling der longontsteking met leverontsteking mag niet met galachtige longontsteking verward worden. Meestendeels heeft zich ontsteking van den regter longvleugel op de bolle vlakte der lever, voornamelijk op haar borstvliesovertreksel overgeplant. Stekende en door drukking toenemende pijnen in de regter bovenhuiksstreek en in de hartkuil, zwelling en uitpuiling der lever onder de valsche ribben, onvermogen des lijders, om op de regter zijde te liggen , walging , hik , braking en somtijds geelzuchtige verschijnselen, benevens de teekenen van longontsteking, verraden deze zamenstelling.

Sluiten