Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorteeken, wanneer de zieke na ruime aderlatingen en eene overigens passende behandeling geene beterschap bespeurt, wanneer bij het opkomen •van buikloop de fluimlozing stil staat, wanneer de reeds troebel geworden pis weder eene raauwe hoedanigheid aanneemt; erg zou het zijn , wanneer „ het bij herhaling uit de ader ontlast bloed altijd zonder korst blijft. Pijnen in de ooren en abscessen zijn volgens Baglivics de teekenen eener stellige genezing.

§ 680. De voorspelling rigt zich voorts:

2) naar de uitbreiding der ontsteking. De longontsteking aan ée'ne zijde is minder bedenkelijk dan die aan beide zijden, de ontsteking van eene kwab minder, dan die eener geheele long. De percussie en auscultatie geven ons de middelen aan de hand, om tegenwoordig de uitbreiding en de grenzen der ontsteking met groote zekerheid te kunnen bepalen en daardoor aan de voorspelling meer gewigt bij te zetten. Ook heeft de zitplaats der longontsteking eenigen invloed op de voorspelling, daar men algemeen aanneemt, dat de ontsteking der bovenste longkwabben gevaarlijker is, dan die van het overig weefsel;

3) naar den waarschijnlijken of werkelijken uitgang der ontstekingj

4) naar de aanwezigheid van zamenstellingen, waaronder de medeaandoening van het hart, andere aanwezige borstziekten, inzonderheid tuberkels, de bedenkelijkste zijn ;

§ 681. 5) naar de individualiteit der zieken. Klierzieke kwaadsappige gestellen, mismaking der borstkas, slepende hart-, vaat-, leverziekten verergeren de voorspelling. Zeer veel gevaar loopen zwangere vrouwen, vooral wanneer er miskraam bijkomt, kraamvrouwen, zuipers, kinderen, oude afgeleefde voorwerpen. Daarentegen zouden gezonde sterke bejaarde lieden, zoo zij goed behandeld worden, volgens Frank juist het gemakkelijkst van longontsteking genezen; het tegendeel wordt verzekerd door Boeriuave, vak SwiETEN , ScDMIDTMANN , CRÜVEILIlIEIi ;

6) ook de oorzaken, die tot het ontstaan medewerken, hebben eene voorspellende waarde. Een protopathische en deuteropathische oorsprong levert eene meer gunstige voorspelling op dan de symptomatische, en de ziekte ziet er des te beter uit, met hoe geringer hevigheid de oorzaak gewerkt heeft. De heerschende ziektegesteldheid moet altijd mede in rekening gebragt worden.

Behandeling.

$ 682. Wij spreken hier voorloopig over de behandeling der echte acute longontsteking; de door de in oorsprong verschillende vormen vereischte wijzigingen komen later in aanmerking.

§ 683. De vochtstilstand of ontsteking van zulk een edel deel moet dadelijk in het begin verstikt worden. Hier prijkt het moedig doortasten des , geneesheers in zijn vollen luister; vertraging eener krachtdadige behandeling sleept ongeneeslijke gevolgen na zich. De oorzakelijke aanwijzing staat dus meestal achter bij de dadelijke aanwijzing, en kan slechts tevens of lateivervuld worden. Dikwijls is ook eene verwijdering der oorzaken, wier invloed reeds is voorbijgegaan, zoo als cosmisch schadelijke magten, de inademing van prikkelende dampen enz. volstrekt onmogelijk. Onderdrukte

Ü

Sluiten