Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

senen alle 1—2 uren 1—2 grein calomel. Volgens Gobée is calomel alleen in hevige longontstekingen, na herhaalde, algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, en wanneer de zieke deze niet meer verdraagt, bij doffe drukking in de borst en voortdurend belemmerde ademhaling, bij een snel krachtverlies aangewezen (1).

$ 703. De digitalis behoort ook tot die middelen , welke men als surrogaat voor de bloedontlastingen in gevallen , waar deze laatste uithoofde van de zwakte,, van een vergevorderd tijdperk der longontsteking niet meer raadzaam schijnen , in de plaats wil stellen. In het algemeen houd ik dit middel in de behandeling der longontsteking voor ontbeerlijk. Alleen bij de niet zeldzaam plaats vindende consensuele prikkeling van het hart, die zich door menigvuldige hart- en slagaderkloppingen openbaart (in welke gevallen Hildebrand haar ook aanraadt) komt zij te pas. Korp zag het rood vingerhoedskruid alleen bij longontsteking met aanzienlijke kortademigheid voordeelig werken. Men gebruikt het aftreksel. Zoo Eisesjiann op het voetspoor van Carmixate en anderen van colchicum zegt, dat hij geen ander middel kent , dat ten opzigte van snelheid in zijne genezende werking in longontstekingen met vinum colchici opiatum kan vergeleken worden, wenscben wij slechts, dat deze schitterende getuigenis door de ondervinding van andere geneesheeren bevestigd moge worden.

§ 704. Wij stellen meer vertrouwen in de door en sinds Ritscder's aanprijzing bekend gewordene uitwerkselen van het inwendig gebruikt azijnzuur lood met opium. Bloedontlastingen moeten dit voorafgaan (2).

§ 705. Als adjuvans verdient vooral de koolzure potasch aanbevolen te worden; het is een der krachtigste middelen tot oplossing der ontstekingsvormingsstof en ter verhoeding of vermindering en teruggang der hepatisatie en daar men het (tot 5j—dagelijksch) in den drank kan toedienen, is deszelfs gebruik bij de overige middelen zonder moeite (3).

zegt hij, » at pJurimum dimidio minori quam olim, laticis vitalis profusione morbum jugulo; et raro mihi opus est, ad lertiam aut quartam adscendere phlebotomiam." (Observation etc. T. I. p. 28).

(1) Gobée heeft sinds eenige jaren calomel bij hevige pleuris en longontsteking zeer kort na de aderlating aangewend, en dat wel in giften van 12—24 grein binnen 24 uren. Komt daarna buikloop op, dan geeft hij dit middel zeldzamer. Is de hoest pijnlijk, krampachtig, dan verbindt hij calomel met extr. hyoscyami (Sciimidt's Jahrb. Bd. XV. S. 152).

(2) Ritsciier's zoogenoemde mixtura narcotica bestaat uit: 1^. Ac et at. plumb. gr. iij—vj, solve in aq. cerasor. nigr. ^iv, laud. licj. sydenh. 9j—5/3, snee. liquir. 5Ü- sAlle 3—5 uren 1 eetlepel. Scharf gebruikt als voermiddel een aftreksel van digitalis. De goede werkingen van dit drankje zijn door Chevalier? Eichiiorn , Henkel, Berger, Dürr bevestigd. De laatste roemt het voornamelijk bij longontstekingen der zwangeren, bij welke andere middelen, zoo als aderlatingen, salpeter, calomel, braakwijnsteen uit vrees voor miskraam of te vroege bevalling niet in voldoende giften gebruikt kunnen worden. Berger vond het lood in 11 gevallen beproefd en geen der zieken kreeg meer dan 8 grein. Ik heb in twee gevallen, waar de ouderdom der lijders verdere bloedontlastingen en het gebruik van den braakwijnsteen verbood, de mixtura narcotica met voordeel toegediend.

(3) Mascagni leerde de geneeskracht van koolzure potasch kennen in eene kwaadaardige epidemie , welke in het jaar 1800 in verschillende gemeenten van de provincie Siena heerschte; hij gaf haar tot 3j—§j ^4 uren. Ook hebben Dembürk en Eisenjjlann.gunstige ondervindingen van dit middel gehad; misschien heeft de salpeter zijnen roem aan het potaschgehalte alleen te danken.

Sluiten