Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkelijke voorafgegane verzwakkende geneeswijze, wier verdere aanwending door het zinken der krachten tegenaangewezen is. De senega (in een afkooksel van gij—,^(3 van den wortel), koolzure ammonia, of ammoniakzout, kamfer in eene gift van gr. j—iij alle 2 uren verdienen hier benevens de Spaanschevliegenpleisters het meeste vertrouwen (1).

§ 709. Dikwijls geraakt de fluimlozing door het verergeren der ontsteking tot stilstand, de fluimen worden taaijer; koorts, pijn, hindernissen van de ademhaling nemen weder toe. In zulk een geval is eene herhaalde aderlating het best fluimlozend middel. Blen heeft aangeraden, na het vooruit verrigten eener aderlating warme of verzachtende dampen om het kwartier te laten inademen, om de spanning van het luchtbuisslijmvlies weg te nemen en de oplossing van de in de celruimten stollende voortbrengselen der ontsteking te bespoedigen.

§ 710. Bij den uitgang der longontsteking in ettering is de geneeswijze niet verschillend van de tot dusver beschrevene, en rigt zich vooral naar den toestand der krachten des lijders. Zoolang de toestand der krachten het veroorlooft, wordt het etteringsbedrijf het best door de ontstekingwerende geneeswijze binnen de palen gehouden. Hier doen warme verzachtende stovingen op de borst veel goed. Zinken de krachten, dan zoekt men de zieken door ligt versterkende , zoo min mogelijk prikkelende middelen, bouillons, melk met selterswater, slijmige oplossingen, geleijen over de ge vaarlijke crisis heen te brengen. Men heeft allerlei maatregelen opgegeven, waardoor het absces van de long rijp gemaakt en behoorlijk geopend zou worden. Thans weet men, dat het daarover gezegde meer aan de schrijftafel verzonnen, dan aan de werkelijke ondervinding ontleend is, daar longabscessen tot de grootste zeldzaamheden behooren en hunne herkenning nog grooter zwarigheden aanbiedt.

$ 711. Is de ontsteking der long in grijze hepatisatie of in ware abseesvorming overgegaan en overleeft de zieke dit tijdperk der ziekte, dan vereischt zekerlijk het herstellingsbedrijf van de zoo door en door ontaarde weefsels eene zeer zorgvuldig ingerigte nabehandeling, en hier betoont zich dan, nadat de plaatselijke ziekte uit het acute tijdperk geheel en al in dat van standhoudende weefselverandering of naziekte overgegaan is, het gebruik van selterswater, van kalkwater met melk, van wei, van IJslandsche mos, eindelijk van myrrhe, kina, benevens eene langzamerhand van de zachtere melk tot de versterkende vleeschdieët overgaande levenswijze, landlucht, matige ligchaamsbeweging, de Emser-, Salzbrunner mineraalwater kuur, zich heilzaam.

712. Waterzuchtige uitzweeting, zuchtige zwelling der longen, verharding, pijn in de borst, aamborstigheid, drooge hoest, tuberkelzucht kunnen als naziekten der longontsteking overblijven, en moeten naar de uit de kennis dezer toestanden ontleende aanwijzingen behandeld worden. Borstpijn en hoest kunnen het gevolg van nageblevene overmatige prikkelbaarheid

(1) 1^ Rad. seneg. 3y—3^' cocï* c' a(ï' ^erv- (lt s* 3 ^ remanent. col. ^vj , adde

camplior J3j. Mucil. g. arab. >jj, liq. amraon. snee, 5Ü- ^Ile uren een eetlepel (Hobx). — Rad. seneg. 5U j co<j. c. acj. font. a'^ 5v"j c0'at- a|l<le sa'- a,u_

mon., vin. antimon., aq. laurocer. aa 3j- Syr. alth., mell. puri aa . Alle 2 uren 2 eetlepels (Hufeland). •

Sluiten