Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 752. Gevolgen der pleurissen niet lang bestaande uitstorting zijn volgens Rokitansky: kwaadsappigheid, algemeene waterzucht, borstwaterzucht aan de andere zijde, bloedovervulling en zuchtige zwelling van de long aan deze zijde , verwijding van het regterhart, aderlijkheid, verdorring der long 111 verschillenden graad en daarbij niet zelden uitdelging eener bestaande tuberkelzucht. Door blijvende, niet rekbare aangroeijingen van het long- en ribbevlies kan hebbelijke belemmerde ademhaling nablijven.

Voorspelling.

§ 753. De voorspelling der pleuris hangt af: 1) van den oorspronkelijke» aard der ziekte ; de rheumatische soort is gunstiger dan de typheuse ofpyaemische; pleuris bij kwaadsappige, klierzieke voorwerpen levert eene twijfelachtige voorspelling op; 2) van het karakter der terugwerking Bn de hoedanigheid der plaatselijke verschijnselen; hevige koorts verhindert de opslorping der uitgezweete stof; hoe grooter de belemmering van de ademhaling, hoe aanzienlijker volgens de uitkomsten der auscultatie en percussie de uitzweeting is, des te erger; plaatsverandering der pleuritische pijn is van gunstige voorbeteekenis; 3) van den toestand der uitscheidende colatoria; deze moeten open zijn, zal de opslorping der uitzweeting gelukken; 4) van bestaande complicatien; de verbinding met tuberkelzucht is doodelijk; 5) van de uitgangen; opslorping is de gunstigste uilgang, zeer twijfelachtig is de doorboring der etterborst naar buiten of in de luchtbuizen.

Behandeling.

§ 754. De borstspierontsteking wijkt vaak voor de aanwending van eenige bloedzuigers op de pijnlijke plaats, van warme verweekende omslagen uit decoct. althaeae , melk, zeep in melk opgelost, lijnzaadafkooksel, of uit een afkooksel van narcotische kruiden ; men laat op de pijnlijke plaats pijnstillende zalven (extr. opii, belladonna), ungt. ciner. en verwarmde bilsenkruidolie inwrijven. Bij eenen rheumatischen oorsprong der spierpleuris tevens inwendig de antirheumatica; uitwendig bij hardnekkige plaatselijke pijneen Spaanschevliegenpleister. Geringe spierpleuris geneest vaak zonder bloedontfastmg door enkql zweetdrijvende middelen.

§ 7.j5. De behandeling der borstvliesontsteking vereischt eene strenge ontstekingwerende behandeling, en dit daarom te meer, omdat de alleen staande ontsteking van het borstvlies zonder eenige deelneming van de long hoogst zeldzaam is. Daarom voldoende aderlatingen, die zoo vaak moeten herhaald worden, totdat de hevigheid van de moeijelijkheden in het ademen en de synochale algemeene terugwerking gebroken zijn. De voor de behandeling der longontsteking bepaalde regelen gelden ook voor de pleuris. Echter doen in dezen laatsten ziektevorm de plaatselijke bloedontlastingen door bloedzuigers, koppen op de pijnlijke plaats als hulpmiddel van de algemeene bloedontlasting veel meer dan in de longontsteking, en nemen na eene aderlating de belemmering van de ademhaling en de pijn weg. Geringe graden van pleuris worden in het begin somtijds door plaatselijke bloedontlasting alleen genezen.

§ 756. De plaatselijke aanwending van verzachtende en pijnstillende sic

Sluiten