Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 761. Het openen van de etterborst is daarentegen vooral aangewezen: 1) bij eene zoo hoog geklommene belemmering in de ademhaling der lijders, dat het ledigen van de-borst levensaanwijzing wordt; 2) bij het hardnekkig gesloten blijven der colatoria en eenen blijvenden toestand of voortgaande toename der etterborst in weerwil van alle aangewende middelen; 3) bij snel toenemende zwakte en kwaadsappigheid der lijders, die dikwijls van het bestaan eener vernielende uitzweeting afhangt; 4} bij dreigende vorming van een uitwendig absces (operatio necessitatis) (1).

§ 762. De beschrijving der kunstbewerking benevens de daarbij in acht te nemen voorzorgen behoort in de heelkunde te huis; het gewigtigste over dit punt vindt men bij Scnuu (2).

§ 763, De nabehandeling der etterborst is dezelfde, als bij ettering der longen.

In oorsprong verschillende soorten van den vochtslilstcind m

de luchtwegen.

A) LONGONTSTEKING DER OÜDE LIEDEN; (PNEUMONIA SENILIS).

IIoormann et Dechambre , Recherches clinicjues etc. Ook in de Analecten v. Jacoïson und bessler; Bd. I. S. 189. — Canstatt, Krankheiten des hüheren Alters; Bd. II. S. 92.

Ontleedkundige kenmerken.

§ 764. Volgens Hourjiann, Deciiahbre en Cruveilhier de gevaarlijkste aöute ziekte in den hoogen ouderdom. Men vindt na den dood de longen in eenen toestand van roode of grijze' hepatisatie; dikwijls zijn zij werkelijk gespleniseerd, bruinrood en papachtig verweekt; in de door Hodrmann en Dechambre zoogenoemde typheuse verscheidenheid der pneumonia senilis vindt men eenen gemengden toestand van beroerte, hepatisatie en breiachtige verweeking der longen, bloeduitstorting in de luchtbuizen en bloedovervulling van de milt, van de lever, van het darmkanaal en van de hersenen.

Verschijnselen.

§ 765. De longontsteking van oude lieden kan onder de gewone verschijnselen voorkomen en is dan ligt te herkennen. Maar somwijlen heeft zij een zeer verborgen, langzaam beloop, wordt in haar eerste tijdperk ligt over het hoofd gezien en mist over het geheel de kenmerken van eene zuivere acute

(1) PniilPP houdt de kunstbewerking vooral voor aangewezen: a) bij lieden nit de arbeidende klasse, die in weerwil van eenen schijnbaren welstand aan etterborst lijden; b) bij menscken van een lymphatisch gestel, vooral wanneer er vermoeden bestaat, dat hunne longen tuberculeus ontaard zijn. Deze aanwijzingen dunken ons evenmin houdbaar als die van BaumgüRTNER , volgens wien de kunstbewerking moet verrigt worden , wanneer de uitzweeting uit etter bestaat (dit kan vooreerst niet stellig herkend worden, en ten tweede kan ook uitgezweete etter door opslorpin0 weggeruimd worden]), en in gevallen van eene zoo aanzienlijke weiuitzweeting, dat zij \ordi0 ting der long zou kunnen te weeg brengen (!).

(2) Oesterr. med. .Tahrb. Bd. XVII cn XVlIt. Sciihidt's Jahjbüeher Bd. XXVII. S. 185.

Sluiten