Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstekingsziekte, waardoor Hoerïaks en Dechasbre zich genoopt hebben gevoeld , om eene adynamisc.he en ataxiscbe soort van pneumonia senilis aan te nemen. m

766. Zelden klagen deze zieken over belemmering der ademhaling of pijn; nooit mag de geneesheer verzuimen, bij oude lieden, die over eene ligte beklemming en benaauwing op de ■borst klagen, of met moeite spreken, de bewegingen der borstkas te tellen. Somwijlen begint de ziekte met verschijnselen van kortademigheid en eerst jia eene aderlating worden de verschijnselen van longontsteking duidelijker. De hoest wordt vaak door den lijder evenmin geacht, als het zijdewee; dikwijls heeft hij een stuipachtig karakter, wordt spoedig reutelend, gorgelend. Het ontbreken van fluimlozing is bij oude lieden een ongunstig teeken; de fluimen van de longontsteking worden door de hebbelijke slijmvloeijing der luchtbuizen dikwijls gewijzigd.

§ 767. De teekenen uit de auscultatie en percussie ondergaan gewigtige wijzigingen door de emphysemateuse verwijding der luchtcellen bij oude lieden, waardoor de percussieklank trommelachtig, het ademhalingsgerixisch blaasvormig en helderder, de weerklank der stem bijna als bij de luchtbuisstem wordt. Daarom is in ontstokene longen van oude lieden het reutelen meer klinkend, de blazen zijn grooter, dan die van jongere voorwerpen; luchtbuisademhaling, luchtbuisstem; dikwijls slijmreutelen over de geheele borstkas verspreid; dikwijls echter ook geen spoor van reutelgeluid. De percussieklank is bij hepatisatie niet zoo dof als in vroegere levenstijdperken.

§ 768. Zeer vroeg komen in de longontsteking van oude lieden ijlhoofdigheid en slaapzucht op; zij klagen meer over hoofd-dan over borstpijn: sterke loodkleur of aardvale kleur des gelaats;'droog worden der neusgaten en der tong; zwartachtig beslag dezer deelen; onleschbare dorst. De pols is bedriegelijk, niet zelden klein en onregelmatig. Dikwijls wordt hij eerst in den loop der longontsteking menigvuldig. Het uit de ader gelaten bloed stolt somtijds niet, maar behoudt eene halfvloeibare hoedanigheid; echter zijn [hiervan uitzonderingen.

§ /69. In de typheuse verscheidenheid der pneumonia senilis gaan keelontsteking, verkoudheid, neusbloeding, pijn in het achterhoofd, ijlen, dofheid, groote spierzwakte de verschijnselen vooraf; hierbij komen stoornissen der spijsverteringswerktuigen, pijnen in de kuiten, steken in de zijde, en in het bijzonder eene zeer in het oog loopende stoornis van het welbevinden. Deze vorm van longontsteking zou bijna uitsluitend in Maart en April voorkomen.

Oorzaken.

§ 770. Aan de pneumonia senilis zijn voornamelijk oude lieden onderhevig , die te voren aan hebbelijke slijmvloeijing uit de luchtbuizen geleden hebben. Verkoudheden gaan ligt in dezelve over. Eene gewigtige oorzaak is voorts het aanhoudend liggen op den rug, waardoor bloedstilstand in het achterste gedeelte der longen en het gevolg daarvan, de zoogenoemde hypostatische longontsteking ontstaat; de bloedopvulling van het achterste onderste gedeelte der long herkent men aan den op deze plaatsen doffer wordenden percussieklank en het zwakker of geheel ontbrekend ademhalingsge-

Sluiten