Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 798. Het ziektebeeld der galachtige longontsteking blijlt zich in de verschillende epidemien evenmin gelijk, als dat van den longtyphus, en zoo wij hier eene schets derzelve ontwerpen, mag men van zulk eene ideale afschildering niet vorderen, dat zij alle afzonderlijke trekken van de gedaante van eene bijzondere epidemie of van een nog meer bijzonder ziektegeval zal teruggeven.

Verschijnselen.

§ 799. In het verband van de verschijnselen der longcholosis kan men eene groep van teekenen van eene algemeene, in andere deelen post gevat hebbende, galachtige kwaadsappigheid, eene groep van onmiddellijk met den vochtstilstand in de longen zeiven zamenhangende verschijnselen en eindelijk de verschijnselen der koortsige- terugwerking onderscheiden. De eigenlijke verschijnselen van longontsteking zijn, wat de tijd van hun opkomen aangaat, maar zelden de eerste; de ziekte begint gemeenlijk met koude, hitte , hevige pijn in het voorhoofd en andere verschijnselen, die de algemeene aandoening der bloedmassa aanduiden; eerst na eenige uren of dagen komt de postvatting in de borstingewanden duidelijker uit.

§ 800. a) Groep der pleuropneumonische verschijnselen. De cholosis neemt gelijk gezegd is, onder den vorm van vochtstilstand, hare plaats op het slijmvlies der longen, op derzelver interstitieel weefsel en op het borstvlies. De plaatselijke verschijnselen kunnen dus ook geene andere , dan die van vochtstilstand in deze verschillende deelen zijn, en hunne door het specifiek grondbedrijf veroorzaakte wijzigingen zijn, wat den uitwendigen vorm van hun voorkomen aangaat, zeer gering. De zieken klagen soms over drukkende pijn onder het borstbeen, soms over hevige beklemming, soms over eenen uitstralenden of vastzittenden steek in de zijde, waardoor het ademhalen belemmerd wordt; diep inademen is moeijelijk of hoogst pijn ijk; deels vrijwillige, deels door het diep ademen, bewegingen enz. veroorzaakte hoest, die bij aandoening der luchtbuizen van het begin af aan vochtig kan zijn, maar meestal droog of slechts met spaarzame fluimen gepaard is. De fluimen zijn even als die van de gewone acute longontsteking kleverig, taai, dikwijls zeer schuimachtig, met bloed gekleurd, roestkleurig; maar dik wij s ook safraangeel, bitter van smaak en hieruit heeft men nu een specifiek plaatselijk verschijnsel der galachtige longontsteking willen ontleenen. Maar zulke safraangele fluimen komen ook in andere gevallen van longontsteking voor en Asdral heeft getoond, dat men door het mengen van slijm met eene geringe hoeveelheid bloeds naar willekeur zulk eene kleur kan te weeg brengen. Men zou dus eerst moeten nagaan, of er ook fluimen zijn (1), in welke de gele kleur niet van bloed, maar van wezenlijk galstofgehalte afhangt. Ook verschillen de natuurkundige kenteekenen niet van die, welke in andere soorten van longontsteking worden waargenomen.

K 801. b) Groep der galachtige verschijnselen. Deze gaan dikwijls die der longontsteking reeds eenen tijd lang vooraf, maar somwijlen omen zij ook plotseling op. Deze verschijnselen zijn: dik, slijmig, wit of geel beslag

dat zulke gele fluimen ook op de tong des geneesheer* geen bitteren smaak te weeg brengen. Maar zon hij wel de fluimen in de galaehtige longontsteking geproe , hebben (Verg. t.. a. p. p. 350. Not. 41) ?

.

Sluiten