Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

galziekte; inzonderheid bloedovervulling van de lever, opvulling van de galblaas met eene donkere, groene, zwarte gal, niet zelden vochtstilstand en zweren in het darmkanaal, bloedovervulling en uitzweeting in de hersenen, dikwijls gele kleur van verscheidene ingewanden.

Herkenning.

§ 804. De galachtige longontsteking moet wel onderscheiden worden van eene met leverontsteking , of van eene met enkele gastrische verschijnselen zamengestelde longontsteking; deze onderscheiding is niet eene theoretische spitsvondigheid, maar practisch van hoog gewigt.

$ 805. Of de longontsteking is eene secundaire ziekte van leverontstêking, hetgeen het veelvuldigst het geval is, door dat de ontsteking van het weivliesovertreksel der lever zich op het middelrif en van daar op het borstvlies en de onderste kwab der regter long uitbreidt, óf het omgekeerde grijpt plaats, de primaire longontsteking sleept later het weiachtig overtreksel der lever in medelijdendhcid. In beide gevallen maakt zich de successive uitbreiding van den vochtstilstand van boven naar beneden of van beneden naar boven door duidelijke kenteekenen merkbaar. Altijd is hier de longontsteking aan de regter zijde. 'Er ontbreken verschijnselen van algemeene galachtige aandoening, terwijl het ontstekingachtig lijden der lever (in de pneumocholosis is dit meest slechts bloedopwelling) veel scherper door opzetting, spanning en levendige pijnlijkheid van den bovenbuik op het aanraken is uitgedrukt. Eene tegen het galachtig ziekteproces ingerigte behandeling (braakmiddelen) zou in een zoodanig geval onvermijdelijk de leverontsteking verergeren, waaruit de noodzakelijkheid van groote voorzigtigheid op te maken is. Zeker kan het gebeuren , dat ook bij galachtige longontsteking de bloedopvulling der lever klimt; de oorsprong der leverontsteking is echter dan uit de anamnesis en uit de voorafgegane en nog aanwezige verschijnselen van algemeene cholosis verklaarbaar.

§ 806, Be medegevoeligheid tusschen de long en de maag veroorzaakt niet zelden sympathisch, zelfs galachtig braken. Onder 75 door Pelletax waargenomene gevallen vertoonden zich in 21 galachtige verschijnselen. Men moet zich wachten , om uit een zoodanig enkel verschijnsel dadelijk tot het bestaan van eene galachtige longontsteking te besluiten. Ook is hier doorgaans de eenvoudige öntstekingwerende behandeling voldoende, om zoo wel de longontsteking als de sympathische verschijnselen te overwinnen.

Oorzaken.

(jj 807. Ons is weinig bekend van de uitwendige omstandigheden, waaronder de galachtige ontsteking epidemisch veroorzaakt wordt. Zij komt voornamelijk ten tijde van het heerschen der regerende galachtige ziektegesteldheid in verbinding of in opvolging van roosachtige ziekteprocessen voor. Men ziet ze somwijlen voor laïigen tijd van het tooneel verdwijnen en dan weder op eens opdoemen, zoo als men dit inzonderheid in Stoll's en in onze tijden ook na den afloop van de ontstekingachtige ziektegesteldheid (van 1822 af) heeft gezien. Als luchtsgesteldheid, die voor de verwekking van galachtige longontsteking gunstig zou zijn , noemt men eene weinig gespan-

Sluiten