Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan in het eene of het andere deel heviger zijn. De ophooping in de longen vertoont zich onder het beeld van hevigen ontstekingachtigen bloedaandrang naar de longen. Met het uitbreken van den uitslag verdwijnen meestal als door eenen tooverslag alle verschijnselen, die nog kort te voren den hoogsten graad van ontsteking schenen aan te duiden. Maar de ontsteking der longen kan ook de uitbotting van den uitslag dikwijls verhinderen en daardoor een tegennatuurlijk beloop der ziekte veroorzaken. . Zulke gevallen komen bij mazelen, pokken, roodvonk, gierstuitslag voor; bij pokken en mazelen het veelvuldigst.

§ 830. 2) Somwijlen wordt in weerwil van de uitbotting de long niet vrij; inzonderheid bij kwaadaardige mazelen duren de verschijnselen der longontsteking voort, waarschijnlijk door overmaat van uitslagstof, die bij oververzadiging of verlamming [der uitwendige huid zich op inwendige deelen overplant. Deze longontstekingen hebben, even als die door andere vreemde in het bloed bevatte stoffen verwekt worden, meestal den lobulairen vorm.

^ 831. 3) Kan in de latere tijdperken, zoodra de huid buiten staat is, om de ziektestof volledig tot uitscheiding te brengen, of zoo als het bijzonder in kwaadaardige epidemien het geval is, in eenen verlamden toestand verkeert, de ziekelijke werkzaamheid in de longen bepaald blijven en vochtstilstand in dezelve veroorzaken. De zieken hoesten bestendig, zijn kortademig, hebben sterke avondkoorts en morgenzweet, de aanvankelijk drooge hoest verbindt zich van lieverlede met etterachtige fluimen; de krachten zinken.

§ 832. 4) In het tijdperk van den hoogsten bloei van den uitslag kan hij plotseling onder het opkomen ,van verschijnselen van longontsteking en het toenemen van de koorts van de huid verdwijnen. Dit werkelijk terugdalen van den uitslag geeft aan vele mazelen-epidemien eene groote kwaadaardigheid.

§ 833. 5) Bij pokken kan de opslorping van den etter in het etteringstijdperk lobulaire longontsteking en abscesvorming in de longen te weeg brengen, die in vorm en beloop gelijk staat met de op eene andere wijze ontstane longontsteking van pyaeraischen oorsprong. Al deze soorten van exanthematische longontsteking hebben het eigenaardige, dat zij gewoonlijk zeer lang voor de waarneming verborgen blijven en eerst dan herkend worden, wanneer zij aanzienlijk in uitbreiding gewonnen en zelfs aanmerkelijke verwoestingen voortgebragt hebben.

Beloop en uitgangen.

§ 834. De ontstekingachtige bloedophooping in de longen uit het voorbodentijdperk der uitslagziekten verdwijnt vaak even snel, als zij ontstaan is. Duurt zij na de uitbotting voort, dan kan zij hare tijdperken met den uitslag doorloopen en beslist zich door de bekende crises der longontsteking. Zeer dikwijls wordt de borstaandoening slepend, er ontwikkelen zich tuberkels en de zieke sterft aan phthisis florida, deze uitgang is vooral na mazelen en pokken niet zeldzaam. Ook door hepatisatie , door stikkende overlading der luchtbuizen kan de exanthematische longontsteking doodelijk worden.

Sluiten