Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deszelfs gevaarlijkste zamenstellingen is, de aandacht gevestigd heeft (1). Ik geloof hier tweederlei gevallen te moeten onderscheiden; namelijk 1) die waar de longontsteking de primaire ziekte is, maar in de bewerktuiging van eenen zuiper wortel gevat heeft; hier kan het delirum tremens zich later bij de longontsteking voegen naar de wet der ondervinding, dat ieder acuut ziekteproces bij zuipers eene opwekkende oorzaak is tot verwekking van het delirium. Of de longontsteking komt secundair bij het hersenlijden der zuipers, welke gevallen des te bedenkelijker zijn, omdat zij gewoonlijk op eene verborgene wijze opkomen, gelijk over het geheel bij zieken, die gelijktijdig met de longontsteking aan eene hersenziekte lijden, de subjective borstverschijnselen dikwijls geheel naar den achtergrond verdrongen worden, zoodat alleen uit de objective verschijnselen (het zigtbaar worden van de ademhaling, de menigvuldigheid van den pols, auscultatie, percussie) de verborgene vijand herkend kan worden. Het is dus een welgemeende en wel in het geheugen te houden raad, om de borst van eenen aan typhus of delirium tremens lijdenden zieke nimmer onbeluisterd te laten.

§ 809. Volgens Stokes komt deze zamenstelling van de longontsteking uitsluitend bij delirium tremens door overmaat voor; hij zegt haar in het uit onthouding van prikkels ontstaan delirium nooit te hebben waargenomen. Gewoonlijk slaat de longontsteking hare zitplaats in het onderste gedeelte der linker long op. In vele gevallen werd gelijktijdig met de longontsteking maagontsteking en een ligte graad van ontsteking van het hartezakje aangetroffen. De verandering der longen breidt zich zeer snel uit en gaat spoedig het laatste tijdperk te gemoet; Stok.es heeft gezien, dat er ettering van de geheele long was ontstaan, voordat men nog de aanwezigheid van de ontsteking had vermoed; de treurige afloop van delirium tremens hangt zeer vaak van het longlijden af.

§ 860. Men zoekt de behandeling van het delirium tremens en van de longontsteking te vereenigen; men verrigt de vereischte bloedontlastingen en dient alsdan opium in groote giften of de digitalis toe. Altijd verdient dat beginsel der zamengestelde ziekte, van welks zijde het leven des lijders het grootste gevaar loopt, de meeste inachtneming.

M). JICHTIGE LONGONTSTEKING

Zie de Literatuur bij J. Feask, t. a. p. p. 554.

J 861. De jichtige kwaadsappigheid kan zich onder den vorm van vochtstilstand in de luchtbuizen, of in het longweefsel, of in het borstvlies eene plaats kiezen en men heeft dezen onregelinatigen vorm soms als catarrhus arthriticus, soms als peripneumonia arthritica beschreven. De plaatselijke verschijnselen zijn hier ook geene andere, dan die bij vochtstilstand der borstingewanden uit andere oorzaken. Of de in de luchtbuizen afgeschei-

(1) ÜEP.a in Stokholm houdt geene zamenstelling der longontsteking voor menigvuldiger, dan die met delirium tremens. Onder de 362 gevallen van borstontsteking telde hij er 44 (Schkidt's Jahrb. Bd. XXYI. S. 240.).

21 *

Sluiten