Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwonding, kneuzing van de borst, breuken van net borstDeen, van ae ribben; vreemde ligchamen in de luchtwegen, schokking der longen door hevigen hoest, niezen, lagchen, vallen; overprikkeling in de verrigting der ademhalingswerktuigen door schreeuwen, luid spreken, zingen (inzonderheid zeer hoog of zeer laag gezette partijen), het spelen van blaasinstrumenten , loopen; het inademen van prikkelende dampen of van eenen met prikkelend stof overvulden dampkring. Uit .dien hoofde lijden wevers, molenaars, kleedermakers, schoenmakers, steenhouwers, bergwerkers, slijpers, muzijkanten, zangers, kanselredenaars dikwijls aan bloedspuwing; bij vele ambachten komt ook nog de gebukte houding, het steunen van vaste voorwerpen tegen de borst aan, veelvuldige verkoudingen, eene zittende levenswijze in aanmerking (1).

§ 900. Onder de uitwendige oorzaken behooren de atmospherische schadelijkheden ; zij zijn minder geschikt, om door zichzelve alleen de ziekte te verwekken, dan wel de uitbarsting van hare aanvallen te bevorderen. Groote graden van hitte, snelle overgangen van koud droog tot heet vochtig weder, zoo als die in het voorjaar en in het begin des zomers plaats grijpen , schijnen het tot stand komen der bloedspuwing door plotselinge orgastische uitzetting der bloedmassa te bevorderen. Hetzelfde wordt van sterke veranderingen van den barometer en van aanzienlijke vermindering der lucntdrukking beweerd (2). Maar deze oorzaak alleen is ter naauwernood in staat de bloedspuwing te veroorzaken , zoo zich daarbij niet nog eene oorspronkelijke zwakte der borstingewanden voegt (3). Endemisch zal de bloedspuwing vooral op plaatsen voorkomen, waar of door de weersgesteldheid of door de ligging, of door de bezigheden der bewoners (bergklimmen), en eindelijk door het veelvuldig voorkomen van longtering de vereischten tot het ontstaan van longenbloeding voorhanden zijn. Het epidemisch voorkomen van bloedspuwing hangt van het epidemisch heerschen der oorzaak, die dezelve te weeg brengt, af, welke weder eene andere ziekte zijn kan (4).

§ 901. Alle oorzaken, die vochtstilstand in de longvaten en longontsteking voortbrengen , zijn ook die van bloedspuwing. Over het, onderscheid van de zoogenoemde haemoptysis inflammatoria en van longontsteking zijn de schrijvers van oudsher in verlegenheid geweest; dit is inderdaad slechts een onderscheid in graad ten opzigle van de uitgeworpene hoeveel-

(1) Eene verstandige en matige oefening der ademhalingswerktuigen is daarentegen geschikt, om longbloeding en tering af te wenden. aMenschen, zegt RrsH, die hnnne stemwerktuigen matig gebruikeny v^p de jengd af in vocale mnzijk onderwezen zijn, tooneelspelers , omroepers, narhtwachts, en advocaten in Amerika en Engeland, die hunne regtszaken mondeling verdedigen > lijden zelden aan bloedspuwing."

(2) Terg. Mead en Schhldtxass in Sciimidtha53 Observat. Tom. II. p. 279 en 59.

(3) »Sat:ssure, hrxboldt en Gaï-Lussac, die de hoogste punten van den dampkring bereikt hebben, namen het verschijnsel niet waar, en Parry zag bij zijne vaart door het kanaal van Mozambique den barometer plotseling eenige graden zakken, zonder dat iemand zijner bemanning door bloedspuwen werd aangetast" (Asdral , D. spec. pathol. Th. I. S. 269).

(4) Kwaadaardige epidemie in Merseburg (Fr. Hoffïans) , in Stokholm (Heisexstaxx , Haase , •Chron. Krankh. Th. I. S. 370), epidemisch bloedspuwen in Breslauer Samml. 1724. Bd. 2. p. 143); in Weenen (Stoil , Rat. medend. T. III. p. 13), in Wilna (J. fflask,t. a. p. p. 425).

III. 2. 22

I

Sluiten