Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypochondriis, Vailekiola's haemoptysis splenetica; de haemoptysis abdominalis van verschillende schrijvers. Met het bloedspuwen gaan de verschijnselen van hart- en onderbuiksziekten gepaard.

§ 906. Eene ontbondene hoedanigheid des bloeds veroorzaakt, even als in andere deeleft, ook bloeding in de longen; men kan deze soort van bloedspuwing als haemoptysis dyscrasica bestempelen; zij kan als verschijnsel van scheurbuik, van de Werlhofsche vlekziekte, in rotachtige typhuskoortsen, in pest-, pokken- en andere epidemien van acute ziekteprocessen voorkomen; Stoll, Scuhidtmahn, Tissot hebben een galachtig, gastrisch bloedspuwen (verschijnsel van galachtige longontsteking in de longen en van galachtige ontbinding des bloeds!) waargenomen, dat eerst na rijkelijke ontlastingen van gal genezen kon worden. Ook kan het bloedspuwen tusschenpoozend voorkomen (1); ook als verschijnsel van de bleekzuchtige, jichtige, kwik-, iodium-, zuiperkwaadsappigheid (2).

Beloop en uitgangen.

$ 907. Het bloedspuwen is of aanhoudend, of keert stootsgewijs verscheidene dagen, weken lang terug; in Vele gevallen van haemoptysis dysmenorrhoica, haemorrhoidalis houden de aanvallen bepaalde tijdperken; ra andere gevallen is de periodiciteit niet zoo regelmatig. Gewoonlijk, blijtt groote gevoeligheid van de luchtwegen na, en zeer dikwijls grijpen ei■ instortingen plaats; zij liggen dikwijls wijd uiteen en in den tusschentijd blijf

de gezondheid ongestoord. ,

<S 908. Gaat de bloedspuwing in genezing over, dan wordt het bloe opgeven zeldzamer, bestaat uit een met catarrhaal slijm gemeu„< ïuim tig, zwartachtig, klonterig stremsel en maakt eindelijk voor zuiver dik slijm plaats; eindelijk houdt alle fluimlozing, hoest, reutelen en alle borstve schijnselen op. Van het ziekteproces, waarvan de bloeding het verschijnse was, zal het afhangen, of deze gunstige afloop met crisis gepaard1 ,s o niet. Bij verdeeling van de longberoerte wordt de dolfe percussieklank derder, op de verstopte plaats wordt het ademhalingsgeluid weder ^oorbaar luchtbuisstem, luchtbuisademen en reutelgeluiden verdwijnen. In die gevallen, waarin de bloedvloeijing den stonden- en aanbeijenvloed verving, hielc het bloedspuwen soms op, zoodra de primaire bloeduitscheidingen zie i weder vertoonden; echler is dit niet altijd het geval.

K 909. De bloedspuwing kan overgaan: a) in longontsteking, bijzonder bij uitstorting in het longweefsel, doordat er z,ch in den omtrek der uitvating vochtstilstand ontwikkelt en van hier af uitbreidt; beklemming, hoest, steken, koorts nemen toe, hierbij voegen zich de natuurkundige kentee enen der longontsteking. Bloedingsinfarctus kan in ont m in., overgaan en een koudvurig absees vormen- 'b) Zuchtige zwelhng der longen blijft

(1) Foequet heeft eene anderdaagsehe koorts met kina behandeld die met zulk een hevig bloedspuwen begon , dat men vooraf verseheidene middelen vrachteloos beproefd had.

(2) Onder de kwikbereidingen veroorzaakt vooral sublimaat, missehien door eene specifieke

betrekking tot de longen, li;, bloedspuwing. Ook zegt Mo.£ zij de longen onmiddellijk prikkelen , daar men den brandewijnreuk in & longuitwaseming

xuipers waarneemt.

Sluiten