Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tendien als bloedspuwingwerend middel heeft aangewend (Bstas , Robissoj , Nosat) , aanbevolen en in vele gevallen komt inderdaad na de eerste kunstmatig verwekte braking geen droppel bloeds meer uit de luchtwegen. Echter bestaan er ook voorbeelden, dat het gewelddadig bedrijf van het braken het bloedspuwen vermeerderd heeft en wij zijn dus met de beide Fbass's van gevoelen, dat de braakmiddelen in het algemeen bij bloedspuwing te mijden zijn, ofschoon wij ook geene zwarigheid zouden maken, om dezelve te gebruiken, wanneer het epidemisch karakter ze volstrekt vereischt en zij door purgeermiddelen niet kunnen vervangen worden. Bij het bloedspuwen van zwangeren geeft men middelen, die zacht op den stoelgang werken en doet in meer bedenkelijke gevallen eene aderlating.

§ 923. De dieet moet naar het actief of passief karakter der bloeding iugerigt worden. In het algemeen moeten alle warme spijzen of dranken als schadelijk gedurende den aanval verboden worden j voor niet minder nadeelig houden wij het inademen van warme dampen, die vele geneesheeren aanraden, om na het ophouden der bloeding de in de luchtbuizen nageblevene bloedstremsels sneller te verwijderen. Men late de natuur werken, die zich zelve het snelst en zekerst van deze overblijfselen der bloeding weet te ontdoen. In de active bloeding laat men den iijder eenen strengen ontstekingwerenden en onthoudingsleefregel in acht nemen. Duurt de bloeding lang en is het bloedverlies zeer aanzienlijk, dan mag men de onthouding niet te ver drijven, aangezien men anders de verandering der active in passive bloeding zelf in de hand werkt; men veroorloove den lijder, slijmachtige dranken, melk, dunne soepen met eijerdojer, fruit in zeer geringe hoeveelheden dikwijls te gebruiken. Bij eene scorbutische en asthenische bloeding moet krachtiger voedsel, zelfs wijn gegeven worden.

£ 924. Op dezelfde wijze moet de natuur der bloeding naar het fundamenteel ziekteproces ingerigt worden. Hcfelisd raadt tot volledige zuivering der long eenvoudige of wijnsteenwei, oplossingen van mellago graminis met terra foliata tartari, in het vervolg Selters-water aan. Vreest men longtering, dan is verandering van lucht, eene melk- of weikuur , benevens het gebruik van loogzoutige baden het geschiktst, om haar te verhoeden. Ooi het terugkeeren der bloeding voor te komen, moet de zieke verhittende dranken en spijzen, wijn, specerijen, baden, geslachtsgenietingen, de lucht van heete, beslotene kamers, warme kleeding, hevige bewegingen, inspanning der ademhalingswerktuigen, lang, gebukt zitten, inspannende arbeid van het ligchaam en van den geest streng vermijden. Is zijn gestel bloedrijk, dan moet er om de 3 maanden eene kleine aderlating verrigt worden. Voortreffelijk tot versterking der borst zijn dagelijksche wasschingen van de borst met koud water. Bij de keuze van zijn vprblijf zorge de zieke zooveel mogelijk, op eenen vlakken, niet te kouden en niet aan winden blootgestelden grond te wonen. Voelt de zieke de voorboden der bloeding, dan ga hij dadelijk stil liggen, doe zich aderlaten, verrigte koude wasschingen, neme heete voetbaden, een purgeermiddel en vermijde alle ligchaams- en zielsprikkels.

§ 925. Kinderen of personen met aanleg tot bloedspuwing moeten ten opzigte van de voorbehoeding, naar de bij longtering opgegevene regelen behandeld worden. Naziekten der bloedspuwing, zoo als longontsteking, longtering vereischen de voor deze toestanden opgegevene behandeling.

Sluiten