Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perkingen, of het aderstelsel zamendrukking of verstoppirfg ondergaat, kan oorzaak van borstwaterzucht worden: longontsteking, verharding , verkalking, kanker van de longen en van het borstvlies, een slecht maaksel van de borstkas, verkrommingen der ruggegraat, des borstbeens, der ribben, verbeening der ribbekraakbeenderen, zamendrukking van de borst door rijglijven , ziekten der groote aderstammen , krop enz.

Door belemmering van den bloedsomloop werken ook de ziekten der onderbuiksingewanden als verwekkende oorzaak van borstwaterzucht; meestal zijn zij de gevolgen Tan langdurige, verwaarloosde, slecht behandelde tusschenpoozende koortsen; gelijktijdig is er meest buikwaterzucht aanwezig; de opzetting van het ziek onderbuiksingewand is dikwijls voelbaar ; andere tot den onderbuik behoorende verschijnselen , zoo als een geelzuchtig uitzien, gestoorde chylmaking, braken, doorloop, donkere pis met een rozenrood bezinksel schemeren door het beeld van waterzucht heen. De borstwaterzucht voegt er zich vaak eerst kort voor den dood bij.

§ 940 d) Borstwaterzucht ontstaat niet zelden door zenuwoverprikkeling ; de zenuwachtige spanning put zich, als het ware, in watervorming uit; zoo komt somwijlen plotseling wateruitstorting na aanvallen van aamborstigheid, na eenen aanval van hysterische borstkramp op; op dezelfde wijze ontstaat ook de hydrothorax agonisantium.

§ 941. Het mannelijk geslacht is volgens Scbönlein aan borstwaterzucht vaker onderhevig, dan het vrouwelijk; bijzonder dikwijls lijden daaraan mannen met eene sterk gewelfde borst en eenen jichtigen aanleg. Inspanning der ademhalingswerktuigen, het inademen van schadelijke dampen, werken als voorbeschikkende oorzaken. In vele fatnilien is borstwaterzucht inheemsch. In vochtige streken , zoo als b. v. in Holland (Schröder van der Kolk) is de ziekte bijna endemisch.

Beloop en uitgangen.

§ 942. Het beloop van de active en metastatische borstwaterzucht is even als dat der grondziekte, acuut of subacuut; passive en organische borstwaterzucht verloopen slepend.

De overgang in genezing heeft plaats onder verhoogde werkzaamheid van de uitscheidingswerktuigen, vooral van de nieren, de huid, het slijmvlies der longen, bij gelijktijdig vrijer wordende ademhaling; dikwijls komen de vermeerderde afscheidingen vrijwillig op (genezing door de natuur); echter gaat de opslorping der in de borstvliesholte verzamelde wei in het algemeen moeijelijker voort, dan in de buikholte en in het onderhuidscelweefsel; instortingen zijn zeer menigvuldig. Men mag de periodieke beterschap, die een warm en droog jaargetijde aanbrengt, niet voor genezing houden; evenmin die verligting, welke de zieken door het zuchtig zwellen der voeten ondervinden (1). De zwelling der voeten opent zich somwijlen van zelve en de zieken genezen door vrijwillige ontlasting der wei. Is de uitzweeting

(1) Dit critisch (?) oedema zou zich van het symptomatisch, volgens Sciiönleix , vooral daardoor onderscheiden, dat het plotseling met pijn, met spanning en roodheid, met hgte koortsbewegingen verschijnt, en zou bijzonder aan jichtige borstwaterzucht eigen zijn.

Sluiten