Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens de uitwendige zuchtige zwelling slinkt (1). Ongunstige teekenen zijn : verdwijnen van de uitwendige zuchtige zwelling onder toename van de belemmering in het ademen, doofheid en zwelling der armen , vuil gele huidkleur , een hooge graad van vermagering en verzwakking, bestendige onrust en stikkende benaauwdheid, die den lijder geen oogenblik meer in het bed duldt, een slaapzuchtige toestand, rogchelende ademhaling, bloederige fluimen. Voorts hebben op de voorspelling invloed: de duur der ziekte, hare zamenstelling met uitzweeting in andere holten, de hoeveelheid van het verzameld water en de toestand des longweefsels (of dit nog in staat is zijne vroegere veerkracht te herkrijgen), de uitbreiding der weiophooping in eene of in beide borstvliesholten. Baillie kent geen geval van borstwaterzucht, dat duurzaam genezen is.

Behandeling.

§ 945. De behandelingsregelen, die voor de waterzucht in het algemeen zijn opgegeven, moeien bij de behandeling van de borstwaterzucht naar de eigenaardigheid der hier ziek gewordene holte gewijzigd worden.

Van de vervulling der oorzakelijke aanwijzing, d. i. van de genezing van de primaire ziekte, waaraan de borstwaterzucht haar ontstaan te danken heeft, hangt gemeenlijk de mogelijkheid eener radicale genezing af. Men zoekt onderdrukte afscheidingen, huiduitslag te herstellen; men brengt eene verplaatste ziekelijke werkzaamheid, zoo als b. v. de jichtige, door mostaardpappen, door het inwendig gebruik van spiesglansmiddelen, zwavel, kamfer, opium weder naar den omtrek terug; bij eenen aanleg tot scheurbuik geeft men antiscorbutica, bij eenen venerischen aanleg de voor dezen geschikte specifieke middelen; ontstaat de borstwaterzucht uit verstoppingen in de onderbuiksingewanden, dan wendt men oplossende middelen en inzonderheid calomel aan; tegen borstwaterzucht uit organische hartziekten eene voor dezelve passende diaetetische behandeling, digitalis. Inzonderheid in zulke gevallen is het doelmatig, om, gelijk eenige geneesheeren hebben aangeraden , een haarsnoer of eene fontanel op de borst aan te wenden. Is de borstwaterzucht uit ontaarding der nieren ontstaan, dan doen kwik- en zweetdrijvende middelen beter dienst.

^ 946. Is het niet mogelijk, om de verwijderde oorzaak der ziekte op te sporen of weg te nemen, dan verschaft het actief of passief karakter van de borstwaterzucht den maatstaf voor de oorzakelijke behandeling. De ontstekingachtige borstwaterzucht moet ontstekingwerend behandeld worden; hare therapie vloeit ineen met die van pleuris; hier kunnen aderlatingen herhaaldelijk noodig zijn en het door Schönlein aangeraden braakmiddel na de aderlating passen. Maar is de ontstekingachtige terugwerking voorbij en alleen meer haar voortbrengsel, de uitgezweete stof, aanwezig, dan werken gemeenlijk bloedontlastingen schadelijk; zij kunnen wel voor een oogenblik verligting aanbrengen, maar vermeerderen de bydraemische bloedmenging en slepen spoedig sterker belemmering van de ademhaling en zelfs den dood

(1) Intnsschen merkt Bdbseries aan, (lat de geloosde hoeveelheid pis soms kan bedriegen: » Interdum tarnen urinae copia fallax et decipiens signum salutis est, (juando nimirum cetera symptomata non dissipantur aut iespiratio brevi iterum opprimitur."

Sluiten