Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11a zich. Alleen waar zich hij tusschenpoozen bloed in de longen ophoopt, zoo als voornamelijk in de met gebreken van de klapvliezen van het hart gepaarde borstwaterzucht, is het somtijds noodzakelijk, uit hoofde eener symptomatische aanwijzing eene geringe hoeveelheid bloeds te ontlasten. Deze bloedovervulling wijkt somwijlen voor de aanwending van koppen op de borst, die men over het algemeen moet aanwenden, wanneer de doelmatigheid eener bloedontlasting twijfelachtig is, wanneer de borstwaterzucht zich met bloedspuwing verbindt (1). Inwendig zijn tegen active borstwaterzucht salpeter (2), azijnzure' potasch, calomel, digitalis, alleen of in verschillende zamenstellingen bruikbaar. De dieet moet ontstekingwerend zijn. Bij een passief karakter der ziekte moet dadelijk na de ontlasting van het water eene versterkende, krachtherstellende geneeswijze gebruikt, de bittere, versterkende middelen moeten met de purgeermiddelen verbonden worden (absjnthium, quassia, oranjeschillen, kina, zelfs ijzerbereidingen). De metastatische borstwaterzucht dient ontstekingwerend en tevens revulsief behandeld worden; vooral passen hiertoe calomel, kamfer, muskus, huidprikkels.

§ 947. De dadelijke aanwijzing van. de borstwaterzucht bestaat in de ontlasting van het verzameld vocht. Heeft er niet reeds met den teruggang van het primair ziekteproces vermeerderde opslorping en uitscheiding van het voortbrengsel der ziekte plaats, dan moet men deze krachtdadig zoeken te bevorderen:

o) Door het kunstmatig aanzetten der afscheidingen. Borstwaterzucht vereischt in dit opzigt meer voorzigtigheid, dan iedere andere soort van waterzucht; op te hevige ontlastingen volgt ligt het ineenzinken der krachten. Van daar deelen de ervarenste geneesheeren een zeker vooroordeel tegen het gebruik van purgeermiddelen in dezen vorm van waterzucht en het is inderdaad raadzaam, alleen dan tot dezelve zijne toevlugt te nemen, wanneer langs eenen anderen weg de noodzakelijke uitscheiding van het vocht niet kan verkregen worden en de zieke nog krachten genoeg bezit, om door zulk eene behandeling niet te worden uitgeput. Het meest gepast colatorium blijven hier de nieren; digitalis en squilla betwisten elkander hier den voorrang (3); bij dezelve kunnen als pisdrijvende middelen gebruikt

(1) Yolgeiis SchrÜder ya2i dee Kolk verschaft het aanzetten van bloedzuigers of koppen op de borst, inzonderheid bij jonge individus, altijd veel verligting, en draagt zeer veel bij tot vermeerdering der pisafscheiding; waar dit niet het geval is, en de pis spaarzaam en dik blijft, zouden er onzuiverheden in de eerste wegen zijn, die hij door oplossende middelen, kleine giften braakwijnsteen, purgeermiddelen tracht weg te ruimen. Ook kan kramp de werking der pisdrijvende middelen verhinderen.

(2) BrRCBULD en Hcfilamd raden tegen borstwaterzucht salpeter tot 9j met goudzwavel gr. j , 3maal daags te geven. Wolff roemt vooral de volgende verbinding* Rp. Rad. ja lap. S/3} calomel. gr. ij, hb. digit. gr. j. M. f. pulv. S. alle 3 uren zulk eene gift.

(3) De digitalis wordt tegen borstwaterzucht door Witderüc, Lhth, Darwlt, Haï ltox j Ftisi, Macleah , Wehbt, Be&esbs, Percivai , Mosdïg , Braestrup, Schlegel aanbevolen. Ovèr de manier om haar te gebruiken zie men Deel I, bladz. 160. Men geeft haar in verschillende verbindingen; VofiT vindt de verbinding van digitalis met ^ink, met senega doelmatig; Bereids geeft de aetherische -tinctuur van de digitalis met Hdxha*'s kinatinctuur. Fol. digit. purp. gr. xij, flor. zinci per sublim.. extr. hyoscvam. ana gr. j, sacch. lact.

Sluiten