Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steking onderscheidt zich het oedema der Jongen inzonderheid door den langeren duur der plaatselijke en door het ontbreken der algeineene ontstekingachtige verschijnselen.

Oorzaken.

$ 955. Gelijk men eenen activen en passiven hydrothorax onderscheidt, heeft men ook een actief en passief oedema der longen (oedema calidum et frigidum). Hetgeen Badhgmtner als weiachtige longontsteking beschrijft, is het passief oedema; de weiachtige infiltratie van het longweefsel gaat van trap tot trap in de eiwitachtige of eigenlijke hepatisatie over. Daarom vinden wij op de grenzen van den ontstekingachtigen vochtstilstand der longen, en dat wel in het tijdperk der oplossing, de infiltratie van het long • weefsel met eene troebele, vlokkige wei, die slechts zeer langzaam verdwijnt; hevige longontstekingen laten volgens Laennec de neiging tot oedema der longen na. Van eenen activen (sthenischen) aard is het vaak plotseling ontstaand en snel verloopend oedema der longen, tegen het einde van heete koortsen, van mazelen en andere uitslagziekten, van roodvonk, van pokken, het oedema bij acute luchtbuisontsteking, croup, bij acute tuberkelzucht der longen, na het terugdrijven van roos, rheumatismus en gierstuitslag.

(jj 956. Passief oedema der longen ontstaat door belemmering van den kleinen bloedsomloop, door ontbindingsziekten der bloedmassa, door verlamming der zenuwkracht in de longen; zeer dikwijls vergezelt het organische hartziekten en onder deze leveren vooral gebreken der klapvliezen en hypertrophie van de regter hartkamer de voorbeschiktheid tot hetzelve op, omdat hier de bloedstilstand in de longen het aanzienlijkst is; gezwellen, kankermassas, ontaarde luchtbuisklieren, die de longaderen zamendrukken, tuberkelzucht der longen hebben dezelfde werking. Zeer vaak neemt men liet oedema der longen waar na bloedspuwing, na langdurige kwaadsappige ziekten. Hasse heeft het in verscheidene gevallen als het gevolg van korrelige ontaarding der nieren, zeldzamer in het gevolg van leverziekten gezien (1). Met borstwaterzucht komt doorgaans oedema der longen verbonden voor. Dat verlamming van de zwervende zenuw zuchtige opzetting van de long ten gevolge heeft, leeren de proeven bij dieren. Hieruit verklaart zich dan ook het voorkomen van oedema der longen bij verwondingen van het hoofd, als wanneer de dood onder de verschijnselen van stikzinking opkomt. Dikwijls is het oedema een voortbrengsel van den doodstrijd.

Uitgangen.

§ 957. Het oedema der longen, dat op longontsteking volgt en van verschen oorsprong is, is voor verdeeling vatbaar, en men mag die hopen , zoolang de nieren, het darmkanaal, de huid, het luchtbuisslijmvlies werkzaam afscheiden; inzonderheid is eene rijkelijke waterachtige fluitnlozing

(1) «Hierbij ," zegt IIasse (t. a. p. S. 311),] «verdient eene omstandigheid vermeld te worden , die ^mij eenigc malen verwonderde. Wanneer namelijk bij een aan algemeene waterzucht gestorven voorwerp de eene long rondom met het ribbenvlies vergroeid , en de andere vrij gebleven was, vond ik de eerste zuchtig, en de tweede, ten gevolge van borstwaterzucht, zamengedrnkt."

Sluiten