Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar voor dc zieke zijde hield. De omstandigheid echter , dat men iu deze doffer klinkende helft het ademhalingsgeruisch zeer goed en in de helderder klinkende volstrekt niet hoort, is alleen reeds voldoende, om de herkenning zeker te maken.

§ 1003. Yele teekenen, zoo als het metaalklinken, den amphorischen "weergalm, de trommelachtige percussieklank, heeft de pneumothorax met groote tuberkelholten gemeen. Ter onderscheiding dient:

Tuberkelholten.

Pneumothorax.

De verre uitbreiding van den trommelachtigen percussieklank.

Hier verwijding van de zieke borsthelft.

Ontbreken van het ademhalingsgeruisch in eene geheele borsthelft.

§ 1004. De heldere percussieklank

de verdringing der deelen vindt men kenteekenen komen de vergissing voor

Pneumothorax.

Hier is het ontbreken van het ademhalingsgeruisch met uitzondering van den -wortel der long volledig.

Men hoort geen fluiten, reutelen, droog knarsen.

De verwijding der borstkas is gelijkmatig.

De pneumothorax ontstaat plotseling, en heeft gewoonlijk een snel beloop tot den dood. Zoodanige zieken zijn altijd aan hun bed gebonden.

Hier is de trommelachtige percussieklank tot de tuberkelholte beperkt en in haren naasten omtrek is de klank integendeel dof-

Hier inzakking der trommelachtig klinkende streek.

Celademen over een groot gedeelte der borst hoorbaar. Luchtbuisreutelen enz.

der zieke borsthelft, de verwijding,

ook bij longemphysema. De volgende

Longemphysema

Het ademhalingsgeruisch is slechts

zwak, maar toch hoorbaar.

Deze geluiden zijn karakteristiek voor het emphysema; maar hier hoort men geen metaalklinken, geen amphorisch gonzen.

De verwijding is meest slechts gedeeltelijk.

Het emphysema ontwikkelt zich langzaam; de zieken zijn dikwijls daardoor niet verhinderd in het verrigten hunner bezigheden.

§ 1005. De benedenwaartsche verdringing der lever in de buikholte door luchtverzameling in de regter borsthelft kan voor eene ziekelijke zwelling der lever gehouden worden. Maar behalven dat men alle andere eene leverziekte aanduidende teekenen mist, wordt bij pneumothorax even als bij etterborst bovendien, doordat de beide bolle vlakten der lever en des middelrifs voor aan den rand der lever en aan den onderrand der onware ribben elkander te gemoet komen, in bet regter hypochondrium de karakteristieke voren voel - en zigtbaar.

§ 1006. Eene verwisseling van pneumothorax met het oprijzen van de met gas en vocht gevulde maag in de borst bij rer&clteuring tan het mid-

Sluiten