Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde. Aeer langzaam verJoopende gevallen komen in gevorderde jaren voor enisomtijds maakt de ziekte werkelijke tusschenpoozen, zoodat hare verschijnselen voor eenen tijd lang geheel verdwijnen, terugkeeren, nogmaals weder verborgen worden , totdat zij eindelijk stand houden. Leeft de zieke onder gunstige omstandigheden, en kan hij zich mijden, dan kan hij soms zijn leven, in weerwil van eene aanzienlijke ontaarding der longen, ongeloofehjk lang rekken. \ele tusschenloopende toestanden, zoo als zwangerschap krankzinnigheid bewerken eenen tijdelijken stilstand der longtering, die echter later een des te sneller verder beloop neemt. Dikwijls blijft de zwangerschap ook zonder invloed op het borstlijden. Bij krankzinnigen kan de stilstand der longtering dikwijls ook slechts schijnbaar zijn, uit hoofde van de Jigchamelijke ongevoeligheid des lijders.

§ 1094. b) De longtering kan echter veel sneller verloopen, en wel kan de ziekte, die op eéne hoogte gebleven' was, plotseling in eenen acuten vorm overspringen, of zij vertoont dit karakter van het begin af aan. De oorzaken van het acuut beloop kunnen verschillend zijn : snelle en ver verbrede afzetting van tuberkelstof, tusschenloopende ontsteking, een acuut ontwikkel,ngskarakter der oorzakelijke ziektebedrijven (exanthematische, tvpheuse puerperale vochtontmenging), een zeer verzwakt gestel, groote prikkelbaarheid der lijders, onder welke rubriek men eindelijk alle gevallen kan rangschikken, die wij niet weten te verklaren. Ook zijn de verschijnselen van acute longtering niet altijd dezelfde; soms zijn de borst- en koortsver. seiijnse en zeei ïerig en de ziekte snelt onder hevige benaauwdheid op de borst, eenen sterken, bijna onophoudelijken hoest, sterke fluimlozing, pijnen op de borst enz. zonder eenig oponthoud, haar doodelijk einde te gemoet. In andere gevallen is kortademigheid van ongewone hevigheid het meest uitstekend verschijnsel, hetgeen de aanwezigheid van een groot aantal raauwe giersttuberkels doet vermoeden. De bedriegelijkste vorm van acute longtering is die, waar de borstverschijnselen zoo verborgen zijn, dat zij tot geene klagten van den lijder aanleiding geven en de ziekte zich onder het masker eener zenuwkoorts verbergt. Dikwijls mengen zich de verschijnselen van tuberkelzucht met die der ziekte, uit welke de tuberkelzucht zich secundair ontwikkeld heeft, b. v. mazelen, typhus, roodvonk, ziekten van het kraambed.

De acute of gallopperende tering kan in 3 tot 6 weken haar beloop afmaken; het werkelijk begin der ziekte kan zeker niet altijd juist worden opgegeven. In de lijken der aan acute tering overledene zieken vindt men doorgaans ver uitgebreide afzettingen van ruwe tuberkelstof en nog niet zeer gevorderde verweeking; echter ontbreken hier ook de holten niet; maar zij nebben eenen minderen omvang.

§ 1095. c) De ziekte komt soms onder het masker eener slepende zenuwziekte, eener hypochondrie of hysterie voor.

Laennec onderscheidt ook nog eene regelmatig en eene onregelmatig openbare tering en bevat onder deze laatste die gevallen, waar de tuberkelzucht in een ander deel dan in de long schijnt te beginnen, wanneer b. v. slepende buikloop de plaatselijke en algemeene verschijnselen der terin" voorafgaat.

Sluiten