Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan palliatief of symptomatisch werken (verzachting van den hoest, afstemming der verhoogde zenuwprikkelbaarheid), zou altijd nog moeten bewezen worden. In deze reeks van middelen is echter zeker opium bet uitstekendste de ware troost voor teringlijders, dat in het meest hopeloos tijdvak van de' ziekte nog rust, slaap, verzachting van het lijden, verlenging des levens en eindelijk eenen zachten dood verschaft.

5 1154. Een der krachtigste palliative middelen is het azijnzuur lood, en van ieder zoodanig palliatief middel heeft men beleefd, dat men het hier en daar boven zijne verdiensten verhief, en aan hetzelve de eer van een radicaal middel tegen de ziekte zelve toekende. Het azijnzuur lood vereenigt zeker vier groote eigenschappen in zich : het matigt het colliquatief zweet, den doorloop, de fluimlozing en verzacht den hoest; bet is een waar metaalachtig bedarend middel en kan met regt aan de zijde van het opium gerangschikt worden. Ik heb zelf de weldadigste werkingen van het lood bij teringzieken veelvuldig bevestigd gevonden en kan met de aanbeveling "van hetzelve instemmen. Maar dat het de longtering in een harer tijdperken kan genezen, waag ik niet te beweren, ofschoon ik ook het tegendeel niet met overtuiging kan zeggen. Het lood vermindert even als de digitalis de prikkelbaarheid des vaatstelsels en doet de menigvuldigheid der polsslagen afnemen (1).

hoedmiddel der tering; lijden jonge lieden i weken aan droogen hoest, dan laat hij eene ader openen, geeft een zacht purgeermiddel, verordent daarbij eenen matigen leefregel en pilulac de cynoglosso of eene andere opinmhereiding, zoodat iedere dosis i grein opium bevat; deze laat hij tweemalen daags nemen en onafgebroken voortgebruiken, totdat de- hoest geheel ophoudt; komt de hoest terug, dan moet deze behandeling herhaald worden. — De morphine wordt door Ebebs, Kiese, Mülles, tot $—\ gr. p. d. alleen, of volgens Ebebs ook met digitalis, goudzwavel verbonden, aangeprezen.

In elk nieuw gevonden narcoticum meende men eenen tijd lang de panacee tegen tering te hebben gevonden. Zoo kon het dan niet missen, of het blaauwzuur moest van zijnen kant ook furore maken, die echter jammerlijk op de gewone wijze in fiasco uitliep. Onder de aanprijzende stemmen van het blaauwzuur ,tegen tering vinden wij de namen van Bobba , Brera , Manzoni, Magenbie, Koch, Elwert, Engelhard, Goeoen, Stemlïr, Tocbtual, GAanviue, Sendamore , Thomson , Cerutti , Sciineiber , Fantonetti , DüimsEK; onder de tegenstanders die van J. Frank, Neumann, Fobget, Velsen , Güntiier, Heuer, Sundeltn. De aanhangers van het blaauwzuur beweren, niet enkel palliative hulp daardoor verkregen, maar werkelijk den overgang tot tering verhoed, cn de phthisis confirmata genezen te hebben. Wij kunnen aan het blaauwzuur geene andere geneeskrachten , dan die van de narcotica over het geheel toekennen, echter verhit het niet, zoo als opium , en kan ons in gevallen van lloride tuberkelzucht tot een vervangingsmiddel van hetzelve dienen. — Ook aconit, het lactucarium zijn tegen longtering aanbevolen.

(1) Het gelal der stemmen ten gunste van het azijnzuur lood tegen longtering is grooter dan voor eenig ander middel (Fuueb , Wedel, Ettmülieb , Fb. Hoffmann, Poterids, White, Jahn, S. G. yoget, Kaüsch, RtEDLiH, Herrmann , Fasciiina , Stark, IIimebband, Amelung, Richiïb i Hobn, Korp, ïartraj Bang, Latham, J. Fkank , Chapman , Osiahler , Lenz , Ritscher , ScuarFER, Mebener, Wesener Heliingeh , Töpken, Seïmour, Malin, Schlesier , Schdbert, Davies , Neumann , Ciark). Deze namen bewijzen, dat de werkingen van den loodsuiker in deze ziekte niet ingebeeld zijn. Volgens Neemann bestaat deszelfs hoofdlint daarin, dat hij de ontsteking der tnberkels, en daardoor derzelvcr ontwikkeling beperkt. Naar de getuigenis der meeste overige waarnemers doet de loodsuiker echter niets in het tijdperk van raauwheid der longknobbels, schaadt zelfs, wanneer er een geprikkelde toestand aanwezig is, en werkt eerst geneeskrachtig in liet verweekings- en colliquatief tijdperk. Men wendt het in de dosis van gr. /?-gr. iij

Sluiten