Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dampen enz. vult, in de vleeschpakhuizen van slagers, en voornamelijk de door velen voorgeslagene en somtijds werkelijk met nut gebruikte veestalhuur (l). Wij moeten ons ook hier, gelijk te voren, van eene verklaring van de werking dezer geneeswijzen onthouden, welke zoo lang voorbarig zijn zou, als liet niet beter bevestigd is, wat zij kunnen doen.

§ 1164. Tot de inademing in eenen meer beperkten zin heeft men eenvoudige warme water-, verzachtende, narcotische kruidendampen (uit afkooksels en aftreksels), de dampen van verbrandende balsems, harsen, was, teer, chlore, iodium, zeer vele op de potsierlijkste wijze zamengestelde mengsels, waaronder zelfs operment (zoo als in Fuller's halitus antiphthisicus), gassoorten, aether-, salpeterzure, creosootdampen aangewend. De inademing moet ook door de manier en de vaten , welke men daarbij gebruikte (Mcdge's Ramadge's, Martix-Solok's toestellen) gewijzigd worden; de inademingen grijpen dagelijks verscheidene malen, langer of korter, plaats. Bij eenen prikkelbaren toestand van het slijmvlies der luchtbuizen en een erethisch karakter der tuberkelzucht zijn alleen de eenvoudige water- en narcotische dampen bruikbaar; hun gebruik mag den lijder niet vermoeijen. Door het inademen van dampen van zwavelaether, waarin cicuta is opgelost, zou voornamelijk in het laatste tijdperk der tering de belemmering der ademhaling en de stilstaande fluimlozing tegengegaan worden (Pearson , Dckcan). De proeven met zuurstof-, koolzuur-, stikstof-, gekooid waterstof-gas hebben geene aanmoedigende uitkomsten opgeleverd. Prikkelende inademingen , zoo als van teer, harsen, chlore, iodium, creosoot enz. zijn alleen bij torpor van het borstlijden aanwendbaar; Stokes , Elliotsoi* en anderen zagen van chlore en iodium weinig nut; zij veroorzaken ligt onderdrukking der fluimlozing, kortademigheid, borstpijn, zelfs longontsteking, alleen bij eene kondvurige hoedanigheid der holten verbetert chlore de afscheiding , neemt den stank weg en doet -ook inwendig gebruikt veel goed (2).

(1) Het meeste vertrouwen verdienen naar de tot dusver gedane -waarnemingen het verblijf in eene zuivere berglucht (zoo lang zij niet te prikkelend werkt), het met zeereizen verbonden inademen der chloorbcvattende zeelucht, het verblijf in de nabijheid van zwavelbronnen (zoo als Aken, Eilsen, Neundorf, Langenbrücken, Baden; Gai.enus zond de teringzieken reeds naar de nabuurschap van den Ycsuvius» en de veestalkuur. Yolgens Rejd zijn de herfst, de winter en het begin der lente de gunstigste jaargetijden; de stal mag niet met koeijen overvuld, en de warmte in dcnzelven moet tusschen 14—16° zijn. Alle 3 uren moet hij uitgemist worden. Het bed des lijders moet I—2 voet boven den groud staan; zijn voedsel versterkend, niet prikkelend zijn.

(2) Ramaïge bedoelt door zijnen toestel, die uit eene groote flesch met twee openingen en een elastieken buis bestaat, dat de inademing volledig plaats grijpe en de uitademing beperkt worde; eene proef daarmede overtuigt iedereen spoedig, dat dit doel niet bereikt wordt, want door iedereu kunstmatigen ademhalingstoestel wordt de inademing in hare uitbreiding meer of

minder beperkt. Voor de inademingen van gekooid waterstofgas liet Clansy eenen eigenaar-

tligen gasomeler vervaardigen , welks gasontvanger uit flintglas bestaat , waarop eene schaal tot nioting van het telkens in te ademen gas ingeslepen is. Tot het inademen is aan het 250 kubiekduimen houdend vat eene kraan met een mondstuk aangebragt; CiAMr gebruikte het gewone, tot verlichting der straten dienend gekooid waterstofgas, dat eerst door zorgvuldig afvvasschen met water van ammoniakgas, en vervolgens door schudden met een mengsel van koolzuur lood met water van het gehalt van zwavelwaterstofgas gezuiverd werd. In den gasomeler werden gelijke deelen van dit gezuiverd gas -en dampkringslucht gehragt. — Ten behoeve der inademingen van chlore laat Gahnal de vloeibare chlore (aanvankelijk slechts 2—5 droppels) met gede-

Sluiten