Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stovingen, door het inwrijven van kwikzalf met bilzenkruidolie weggenomen. De buikloop wijkt somtijds voor de daartegen aangewende middelen, maar keert ongelukkig veelal snei terug. Men gebruikt tegen denzelven opium, aluin, zamentrekkende afkooksels van columbo, campèche hout, loodsuiker, lavementen uit stijfsel, halve lavementen met gr. (3—ij salpeterzuur zilver De zamentrekkende middelen mogen alleen dan aangewend worden, wanneer de doorloop niet van ontstekingachtige prikkeling der darmen afhangt. In het laatste geval beperkt men zich tot eenen zachten leefregel uit meelachtige, slijmige spijzen. Ipecacuanha in kleine giften stopt ook dikwijls de veelvuldige stoelgangen op.

§ 1173. h) Braken kan van verschillende toestanden der maag afhangen en vereischt dan ook eene verschillende behandeling; dikwijls is dit toeval het verschijnsel van eenen ontstekingachtigen vochtstilstand in het slijmvlies van de maag en moet door het aanzetten van bloedzuigers op de bovenbuiksstreek, pijnstillende inwrijvingep en omslagen, door eenen strengen leefregel bestreden worden. Dikwijls ontstaat het braken consensueel, waarschijnlijk door bemiddeling van de takken der zwervende zenuw; verzadigingen van koolzure potasch, Selterswater, kleine giften ipecacuanha, opium, magisterium bismuthi, belladonna, zuurdeegpappen zijn dan somwijlen voldoende om het te overwinnen. Ook kan de bij teringlijders dikwijls voorkomende atrophie van de vliezen der maag de oorzaak van het braken zijn; eene zorgvuldige inrigting van den leefregel, zoowel ten opzigte van de hoeveelheid als van de hoedanigheid der spijzen is voor de kuur onmisbaar, zonder dat doen ook de andere middelen niets. Dikwijls verdragen de lijders beter koele , dan warme spijzen.

§ 1174. De leefregel is een gewigtlg punt in de kuur der tering. Vele geneesheeren, die de overtuiging voeden , dat zij de tuberkelzucht door geneesmiddelen moeijelijk, zoo ooit kunnen overwinnen, zoeken door strenge regeling van den toevoer van voedsel het geheele herstellingsvermogen om te stemmen en de ziekte in haren wortel uit te roeijen. ïïoe zachter het voedsel is, zoo is hunne manier van redeneren, hoe meer dit reeds op chyl gelijkt, des te minder krachtinspanning behoeft de bewerktuiging ter assimilatie daarvan, des te geringer moeite heeft de zieke long aan deszelfs verandering, des te geringer is ook hare verrigtingsprikkeling, en des te waar. schijnlijker is de uitdelging van vreemde of scherpe hoedanigheden der vochtmassa. Met deze bedoeling is, en wordt nog bij voorkeur de melkdieet als ontstekingwerende kuur aangewend. Wat er ook omtrent de juistheid dezer verklaringen te denken is, — zooveel is zeker, dat er genezingen van hopelooze gevallen van longtering met de melkkuur gedaan zijn, en dat er onder den invloed van deze dieet dikwijls verbetering van de toevallen dezer ziekte plaats grijpt. Zij behoort dus tot de met regt het meest geprezene middelen tegen longtering. Ongelukkig wordt de melk niet door alle zieken verdragen, dan passen dikwijls nog de afgekookte melk, de met stremsel bereide wei (1), of de met Selterswater verdunde melk, wei met Selterswater, wei en Emseiwater. De melk mag geen zuur, geene walging, geene

(1) Hoe vollediger de kaasstof uit Je wei afgescheiden is; des le minder winden verwekt zij, en des le eerder wordt zij verdragen.

Sluiten