Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afliep, geven hiervan eene verschillende uitkomst; in 16 gevallen is het gestel der lijders opgegeven, en onder deze zijn 12 vermeld als met een gezond, meestendeels uitdrukkelijk krachtig gestel begaafd; Van twee zegt men, dat zij een prikkelbaar temperament hadden; één zieke had eene teere, slanke ligchaamsbouw, en een ander was vrij zwak.

ScnÖHLEiN merkt aan, dat deze ziekte voornamelijk bij jonge lieden in den bloei der jaren met eene fijne huid en helderroode wangen, inzonderheid dezulken, die door uitspattingen afgeleefd zijn, voorkomt. Hiermede komt mijne verzameling van gevallen niet overeen. Van de 20 gevallen, waarin de ouderdom is opgegeven, vindt men onder de 20 jaren (15 en 19) = 2; van 20—30 jaren — 3; van 30—40 jaren trz 8; van 40—50 jaren — 4; over de 50 jaren 2 (53 en 54). Geen geval onder 15, en geen over 54 jaren. De meeste gevallen komen dus op het midden des levens voor.

§ 1192. Het mannelijk geslacht schijnt meer voorbeschiktheid tot deze ziekte te hebben; van de 22 zieken waren 15 mannen en 7 vrouwen, dus eene evenredigheid van 2 tot 1. Slechts van twee (mannelijke) zieken is opgegeven, dat zij aan den drank verslaafd waren (1). Zeer dikwijls vindt men volstrekt geene of geene voldoende oorzaak der ziekte opgegeven; het veelvuldigst (5 malen) den grooten aetiologischen zondenbokzz;verkouding. De ziekte schijnt bij voorkeur alleen in de lagere standen voor te komen. Dat zij door het inademen van metaaldampen kan veroorzaakt worden, beweert Sciiönlein, ik ken geen geval, dat daarvoor spreekt.

§ 1193. Volgens Rokitanskï kan het gedeeltelijk koudvuur der longen onder algemeene, de voeding onderdrukkende invloeden, zich bij de longontsteking in verschillende tijdperken, bij het longabsces, bij de tuberkelzucht der long, bij luchtbuisontsteking, vooral van eenen exanthematischen aard, bij volwassenen en kinderen voegen; het kan als ontaarding van typhus verschijnen , of door opneming van koudvurigen ichor uit verschillende koudvurige deelen in de bloedmassa als septische phlebitis capillaris veroorzaakt zijn. Tonnelê vond onder 222 aan kraamvrouwenkoorts gestorvenen 3 malen koudvuur der longen.

§ 1194. Opmerkenswaardig is het niets minder dan zeldzaam voorkomen van koudvuur der longen bij krankzinnigen, waarvan Scüröder van der Kolk reeds een geval mededeelt, en welk verschijnsel inzonderheid door Guislain waargenomen en nader toegelicht is. Meestal zijn het melancholischen, die hardnekkig alle voedsel weigeren, welke eindelijk aan koudvuur der longen sterven. Merkwaardig is het, dat hier ook, even als dit bij krankzinnigen zoo veelvuldig geschiedt, de ligchamelijke verandering zich slechts door weinige kenmerken naar buiten openbaart; men merkt vaak geene moeijelijkheid in het ademhalen, geene hoest, geene verandering of zelfs langzaamheid in den pols, en alleen uit den onverwinnelijken afkeer van al wat voedsel is, en uit den hoogst onaangenamen stank van dan adem kan men het verborgen longlijden raden. Gdislaih schrijft het ontstaan van

(1) Ik ben niet in de gelegenheid geweest om Geiihahd's waarnemingen te krijgen, die het koudvuur der longen meestal bij individus meent waargenomen te hebben, wier gestel door een langdurig misbruik van sterke dranken, door armoede ea gebrek verzwakt was (Hasse, t. a. p.

S. 302).

Sluiten