Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart, van de groote vaten, borstwaterzucht, longemphysema, slepende luchthuisontsteking. Men moet echter in zulke gevallen de aamborstigheid niet van de organische ziekten van het hart, van borstwaterzucht enz. zoeken te onderscheiden, want de aamborstigheid zelve is slechts een bijkomend verschijnsel van die ziekten. Een asthma essentiaJe der schrijvers neemt men alleen dan aan, wanneer die aanvallen zoo ontdaan zijn van alle overige verschijnselen, dat eene vergezellende of grondziekte, die met hen in verband staat, onmogelijk kan aangetoond worden. Het gebied van het asthma essentiale is sinds de invoering der natuurkundige manieren van onderzoek, en sinds de uitbreiding onzer ontleed-ziektekundige kennis, aanzienlijk beperkt , en zal dit met de vorderingen der wetenschap nog meer en meer worden.

§ 1211. De aanval van aamborstigheid zou kunnen verwisseld worden met andere dergelijke zenuwziekten en dat wel met aanvallen van angina pectoris, van aamborstigheid door aandoeningen van het strottenhoofd, van de nachtmerrie.

Aamborstigheid.

Gevoel van toesnoering der borst zonder eigenlijk hevige pijn; verhindering van het ademen.

Angina pectoris.

De zieken voelen eene doordringende vernielende pijn in de hartstreek, onder het borstbeen, die zich in den linker arm en den schouder uitstrekt. De pijn dwingt hen stil te staan, maar de ademhaling blijft tamelijk vrij. Meer apnoea dan dyspnoea.

De zieke wordt niet door gebrek aan lucht, maar door een onuitsprekelijk doodelijk gevoel benaauwd.

De aanvallen van angina pectoris komen veel over dag, gedurende het gaan, bij de eene of andere ligchaamsinspanning.

Yerligtende fluimlozing ontbreekt meestal bij angina pectoris.

De zieke vreest, uit gebrek aan lucht, te verstikken.

De aanvallen van kortademigheid komen gewoonlijk des nachts, gedurende de rust op.

/

De aanval van kortademigheid eindigt dikwijls met rijkelijke lluimlozing uit de luchtbuizen.

J 1212. Aandoeningen van het strottenhoofd kunnen aanvallen van koitademigheid te weeg brengen, die van de gewone aanvallen van dien aard weinig verschillen. Uitgenomen de in de tusschenpoozen herkenbare verschijnselen van de strottenhoofdsziekte, neemt de kramp dan dikwijls haar begin van de stemspleet, de zieken noemen de keel als de zitplaats dei hevigste zamensnoering, nemen dadelijk het aanzien van geworgden aan, kunnen geen woord uitbrengen, persen de lucht met eenen sterk fluitenden croup-toon door de vernaauwde stemspleet.

§ 1213. De nachtmerrie (incubus) heeft met de kortademigheid gemeen, dat zij ook des nachts opkomt en met het gevoel van angst, verstikking gepaard is.

Sluiten