Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voudig (a. essentiale), of met eene andere ziekte zamengesteld is (a. symptomaticum). Zoolang de aamborstigheid een zuiver zenuwlijden is, brengt zij het leven des lijders niet in gevaar en op deze soort van de ziekte kan de spreuk der ouden toegepast worden, die aan aamborstigen een lang leven belooft. Floyer leed 50 jaren aan aamborstigheid; dergelijke gevallen verhaalt J. P. Frask. De aanvallen kunnen maanden, jaren lang wegblijven; bij vele zieken vertoonen zij zich vooral in den herfst en den winter, ten tijde der nachteveningen; bij anderen schijnen de schijngestalten van de maan op hunnen terugkeer invloed te hebben; in de meeste gevallen hangt het opkomen der aanvallen van toevallige oorzaken af.

§ 1218. Een volledige genezing van de aamborstigheid is hoogst zeldzaam; door zorgvuldige verwijdering der gelegenheidsoorzaken en eene streng geregelde levenswijze zijn menige zieken in staat, om zich voor zoolang een betrekkelijken welstand te verschaffen, als de ziekelijke aanleg niet tot ontwikkeling gedwongen wordt; maar dikwijls staat ook het verwijderd houden van die schadelijke invloeden buiten de magt des lijders. In enkele zeer zeldzame gevallen heeft men waargenomen, dat met het vorderen der jaren die ziekelijke aanleg afnam en zelfs geheel verdween, — dat de aamborstigheid zonder bijhulp van de kunst genas. Metastatische vormen van aamborstigheid kunnen verdwijnen, zoodra de hunnen grondslag uitmakende en ondeidiukte peripherische uitscheidingen weder werkzaam worden, zoo als b. v. wanneer zweren weder afscheiden, wanneer impetigovormen weder op de huid terugkeeren, wanneer zich in de plaats van onregelmatige jicht gewrichtsjicht vertoont, wanneer de pisafscheiding weder in eene natuurlijke hoeveelheid en hoedanigheid plaats grijpt. Of het terugkeeren dezer uitscheidingen oorzaak of gevolg van het ophouden der aamborstigheid is , kan niet altijd met zekerheid gezegd worden.

§ 1219. Herhaalde aanvallen van aamborstigheid slepen door de werktuigelijke belemmering van den kleinen bloedsomloop dikwijls andere blijvende toestanden na zich: in de longen slependen vochtstilstand der luchtbuizen, slepende luchtbuisontsteking, verwijding der luchtbuizen, emphysema en zuchtige zwelling der longen, bloedspuwing, tuberkelzucht; in het hart verwijding der holten, overvoeding, dan voegen zich bij de verschijnselen van borstkranip de verschijnselen van deze organische ziekten en deze duren ook in de vrije tijden tusschen de aanvallen voort; door de gestoorde bloedmaking en door de opgenoemde veranderingen ontstaat eindelijk kwaadsappigheid en waterzucht.

5 1220. De aanvallen van aamborstigheid veroorzaken hoogst zelden door zichzelven den doodelijken afloop ; deze wordt meestal óf door de primaire ziekte, óf door de pas genoemde opvolgende toestanden van de aamborstigheid veroorzaakt. Somwijlen ontstaat door den stilstand des bloeds in den aanval plotseling weiuitzweeting in het borstvlies, in het hartezakje, of acute zuchtige zwelling in de long en de zieken gaan door verstikking le gronde, somtijds gaat de dood van de hersenen uit door beroerte, of door opvulling der long door bloeding.

Voorspelling.

§ 1221. De voorspelling van de aamborstigheid is gelijk Elliotson zich

Sluiten