Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

longontsteking, zuchtige zwelling der long. Buitengemeene vergrooting van het hart, of ongewone uitzetting van het hartezakje vermindert de ruimte van de borst voor de longen werktuigelijk, en stoort het ademhalen. Albers vond, dat in de meeste gevallen van ontsteking en ontaarding der longen, de naar de zieke long loopende tak der longslagader de wijdste was (1).

§ 1254. Het middel tot eene levendige medegevoeligheid tusschen de maag en de longen bestaat in de vertakking der zwervende zenuw in deze beide ingewanden , zonder den invloed der spijsvertering in de maag op de hoedanigheid des bloeds en daardoor op de verrigting der longen te rekenen. De ouden leidden dikwijls het ontstaan van longziekten van de maag af en spraken van maaghoest, gastrische tering, bloedspuwing, kortademigheid enz. De Engelsche geneesheeren hebben in de laatste tijden de manier om bijna alle longziekten van » dyspepsie" af te leiden. Abtekrietii en Scuöniein stellen het ontstaan van eene eigenaardige soort van tuberkelzucht der longen op rekening van eene door koud drinken veroorzaakte halve verlamming van het maaggedeelte der zwervende zenuw. Van den anderen kant openbaart zich deze medegevoeligheid door de veelvuldigheid van ontaardingen in het slijmvlies der maag (vochtstilstand, verzwering, atrophie, verweeking) , die men in de lijken van teringlijders vindt. Percival nam bij een lOjarig meisje, dat eene naald ingeslikt had, gelijktijdig met de stekende pijn in de maag hevigen kramphoest waar (2). Maagkramp, maagontsteking , ontaarding van de maag worden dikwijls door hoest vergezeld; vele individus lijden aan hoest, zoolang zij niet ontnuchterd zijn. Dikwijls breidt de aandoening der maag zich door nabuurschap der weefsels, des middelri s , der pleura tot op de longen uit. Werktuigelijk drukt de met spijzen of dranken gevulde maag op het middelrif en de linker long; uit dien hoofde gevoelen longzieken zich meestal minder goed na den maaltijd, waarbij nog komt dat het spijsverteringsbedrijf, de overgang van chijl in het bloe , de°hulp van de werkzaamheid der long in groote mate behoeft. Door werktui lelijke vernaauwing van de ruimte der borst hinderen winderige uitzettingen van de maag de verrigting der ademhaling, waardoor de benaauwdheden der hysterischen, hypochondristen en aanbeijenlijders ontstaan, die door gasontlading verligting krijgen. De levendige medegevoeligheid der maag met de longen, blijkt ook bovendien uit de dikwijls uitnemende werkine der walgingverwekkende en braakmiddelen in longziekten, zoo als zij bij de behandeling van verkoudheid, luchtbuisontsteking, tuberkelzucht, aamborstigheid, kinkhoest enz. herhaaldelijk aangetoond is, en welke zich alleen door de afleiding van een ziekelijk overwigt der opwekking van de lonavlechten der zwervende zenuw naar de maagvertakking laat verklaren, ïïet is zelfs mogelijk, dat vele der op de long specifiek werkende zoogenoemde fluimlozende middelen, zoo als squilla, senega, aan hetzeltde antagonismus der opwekking het gewigtigste deel hunner geneeskrachten te

danken hebben. i » -ï

K 1255. Door het bloed, dat bestendig door de longen omloopt en aldaar zijne gewigtigste verandering ondergaat, staan deze ingewanden in de

(1) Rust's Magazin, Bd. 42. Hft. 1.

(2) Samml. auserl. Abh, Bd. X. S. 208.

Sluiten