Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang te brengen, zouden misschien uitwendige huidprikkels, besprenkelen met koud water bij tusschenpoozen, warme baden, matig luchtinblazen, riek- en niesmiddelen, in den uitersten nood een braakmiddel het best

aan de bedoeling -voldoen.

K 1266 De ademhalingswerktuigen zijn bij den man meer ontwikkeld, dan bij de vrouw en opmerkelijk is het overtal der borstzieken bij het mannelijk in vergelijking van het vrouwelijk geslacht hetgeen zeker ook wel te verklaren is, omdat het laatste zich over het geheel minder aan de schadelijkheden blootstelt, die de ziekten van deze deelen kunnen veroorzaken.

R 1267. Wij hebben in de hoofdstukken, die over luchtbuis- en longontsteking, bloedspuwing, en longtering handelen, aangetoond, dat zekere ambachten en bedrijven door hunne nadeelige werking op de ademhalingswerktuigen bij voorkeur geschikt zijn , om het ontstaan van borstziekten te begunstigen. Of de ruimte van de borst wordt door de uitoefeningen dezer bedrijven, door zitten, bukken, gekromd zitten werktuigelijk beperkt of de borstkas is daarbij bestendig aan schokken blootgesteld, of de ademhalmgswerktuigen worden door spreken, zingen, schreeuwen ingespannen, of de arbeider ademt gedurig eene met plantaardige of delfstoffelijke stofdeeltjes , met schadelijke dampen overvulde lucht in, of hij is aan koude, vochtigheid beslotene lucht en andere voor het bloedbereidingsbedrijl ongunstige omstandigheden blootgesteld. Dikwijls werken verscheidene dezer omstandigheden zamen. . ,

S 1268 Het werktuig, dat het brandpunt der wisselwerking tusschen

het bloed en dampkring is, zal ook het meest van de schadelijke hoedanigheid des dampkrings te lijden hebben. Echter zal het wel moeijelijk zijn telkens het hoe van de schadelijke werking te verklaren , daar deze meestal van eenen zamengestelden aard zal zijn. In verdunde lucht, op groote hoogten dringt zich het bloed door de vermindering van den weerstand door de drukking des dampkrings, naar de oppervlakte der luchtbuizen, en luchtcellen en zweet door; er ontstaat neusbloeding en bloedspuwing. Hetzelfde kan plaats grijpen ten tijde van sterke en plotselinge afwisselingen van eenen hoogen tot eenen lagen barometerstand. Eene zuurstofrijke, koude droo«e lucht is prikkelender en spoort de longen tot krachtdadiger werkzaamheid aan, dan eene ijle, aan zuurstof arme, vochtige hoedanigheid derzelve. De bewoner van koude luchtstreken neemt meer koolstofrijk voedsel en verhoogt reeds daardoor, omdat eene met de hoeveelheid van de koolstof overeenkomende hoeveelheid zuurstof door het ademhalingsbedrijf moet opgenomen worden, zijne behoefte tot ademen Waar nu de werkzaamheid van een deel meer moet bijdragen , is ook deszelfs neiging tot ziek worden verhoogd. " Vandaar hebben ziekten der ademhalingswerktuigen in koude streken de overhand en nemen af in menigvuldigheid naar gelang men de heete luchtstreek nadert. Op hoogliggende bergachtige plaatsen zijn borstziekten menigvuldiger. Winter, voorjaar en herfst zijn om dezelfde reden de gunstigste jaargetijden voor het ontstaan van aandoeningen der ademhalingswerktuigen. Wij zenden borstzieken tot hunne genezing naar warme, zuidelijke landen; terwijl door het verblijf aldaar de behoefte om te ademen afneemt, brengt men het lijdend deel in eenen toestand van mindere werkzaamheid, die de genezing ondersteunt.

Sluiten