Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scherpe Noorde- en Noord-oostewinden werken door hunne prikkeling schadelijk op zwakke longen, en worden vaak opwekkende oorzaken voor ziekten. Het luchtbuisslijmvlies schijnt uitnemende hygroscopische eigenschappen te bezitten, en wordt door den invloed van vochtige lucht ligt in eenen toestand van verslapping, van passiven vochtstilstand, van slepende slijmvloeijing gebragt. Eindelijk komt hier ook nog in aanmerking, dat atmospherische schadelijkheden, koude vochtigheid, ook de natuurlijke betrekking tusschen de huid- en longwerkzaamheid veranderen, en dadelijk storend op de bloedmaking, en door de bedorvene hoedanigheid der bloedmassa wederkeerig op de longen werken.

$ 1269. Wij hebben reeds in de bijzondere behandeling van de afzonderlijke ziektevormen der ademhalingswerktuigen aangetoond, dat, door de naauwe wederkeerige betrekking tusschen de bloedmassa en deze deelen, alle veranderingen der bloedmenging ook als het ware haren afdruk in deze bewerktuigde sfeer leveren, en daardoor onder verschillende vormen postvattingen van acute en slepende vochtontmengingen in de luchtbuizen, in de long, in het borstvlies ontstaan. De meest gewone vorm dezer postvattingen is de vochtstilstand en de uitscheiding van het ziekelijk voortbrengsel als tuberkel. De eigenaardigheid van het kwaadsappig bedrijf, dat de oorzaak is, wordt in denrvochtstilstand en deszelfs voortbrengsel soms in het beloop der afzonderlijke ontwikkelingstijdperken, in de neiging van het voortbrengsel tot bepaalde veranderingen, tot verwoesting van naburige weefsels, en in deszéJfs gedragingen tegen geneeskrachtige reageeriniddelen enz. uitgedrukt. De ziektekundige ontleed- en scheikunde laten het nog in het duistere, of de kwaadsappige voortbrengselen in de longen zich door morphologische of scheikundige kenmerken laten onderscheiden. Zeker schijnt b. v. de het longweefsel doordringende vormelooze typhusmassa, de ichor van scorbutische verweeking iets anders te zijn, dan de hepatisatie-etter deiechte longontsteking. Men loopt echter naauwkeuriger onderzoekingen vooruit, wanneer men thans reeds van de eigenaardige scheikundige kenmerken van eenen menstrualen , jichtigen , mazel-, impetigineusen tuberkel spreekt. Onder de acute ziektebedrijven zijn vooral het typheus, galachtig, tusschen-

poozend, inorbilleus, varioleus, roodvonkachtig, pyaemisch, puerperaal,

ondei de slepende het klierziek, jichtig, scorbutisch, venerisch en dyschymotischziekteproces, die zich op de verschillende deelen van den ademhalingstoestel terugkaatsen.

\

4

Sluiten