Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt met de vermeerdering van de werkzaamheid van het hart toe Bij eene vloeibare uitzweeting , bij het vastworden der longen, plant zich de'hartstoot ook in grootere breedte voort. Echter beperkt zich dit verschijnsel in dit geval tot eenen kant, of zelfs slechts tot enkele punten van éénen kant men voelt daarbij slechts eenen eenvoudigen stoot en de borstwand verheft zich daar niet bij; gaat het verschijnsel van het hart uit, dan neemt de stoot at hoe verder men zich van het hart verwijdert, of de borstwand verheft zich daarbij, en dat wel kort bij het hart sterker dan op andere plaatsen (Kurschner). Liggingsverandering van het hart ten gevolge van pleuritische uitzweeting, pneumothorax, cirrhosis der long laat den aanstoot van het hart dikwijls op eene hoogst ongewone plaats waarnemen. Bij vergroening van het hart met het hartezakje vindt men volgens Kürschher de spits van het Hart op de gewone plaats aanslaande; ëéne tusschenribsruimte hooger gelooft men ook het aanslaan op te merken; maar bij de bezigtiging blijkt, dat hier de wand naar binnen wordt getrokken. Men kan ook de kloppingen der longslagaderen of der aorta aan de borstkas waarnemen bij slagaderbreuk der aorta, bij gezwellen in het middelvlies; het onderscheid wordt door de gemaakt™" ^ ™ ^ ver6elijkinS daarvan met den hartstoot kenbaar

W Het hiar' ^ Cen,e horizontale of verticale ligging aannemen; in eerste geval, wanneer het hart horizontaal van de regter naar de linker zijde Jigt, voelt men den hartstoot in de tusschenruimten der linker onderste ware ribben; het hart neemt volgens Skoda deze ligging daardoor aan, dat het middelrif aan de linker zijde hooger in de borstkas wordt opgedreven — bij groote uitzweetingen in de buikholte, trommelzucht, vergrooting van den linker everkwab; bij groote uitzweetingen, luchtuitstorting in de regter borstholte waardoor de regter leverkwab verder naar beneden , de lever over het geheel meer naar de linker zijde en de linker leverkwab in de hoogte gedreven wordt — of bij eenen natuurlijken stand des middelrifs door eigene vergrooting door aneurysmatische verwijding der opklimmende aorta door grootere zakvormige slagaderbreuken, die zich aan de regter zijde der opklimmende aorta vormen. Eene verticale ligging van het hart grijpt plaats bij groote uitzweetingen of pneumothorax in de linker borstholte , of bii vesiculair longemphysema, dat het onderste gedeelte der linker long, of den geheelen linker longvleugel of de regter en de linker long inneemt. Of de linker of regter hartkamer hjpertrophisch is, heeft geen invloed op de plaats waar men den aanstoot voelt. ' '

§ 25. Hope heeft nog eene bijzondere afwijking van den aanstoot onder den naam van terugstoot (back-stroke) van het hart beschreven. Deze bestaat daarin, dat men niet enkel de verheffing, maar ook het terugzakken van den borstwand voelt en is een teeken van zeer aanzienlijke hypertrophie met verwijding: in dit geval slaat niet slechts de hartspits, maar de geheele massa der kamers tegen de ribben aan. Hope zegt dit verschijnsel ook bij slagaderbreuken der aorta te hebben waargenomen. Somtijds is de over de zamentrekking en uitzetting verspreide aanstoot aan een verlengd snorren of sidderen gelijk. °

§ 26. Een tot dusver onverklaard verschijnsel is het zeldzaam voorkomen

Sluiten