Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitzetting van het hart overeenstemt.» Al deze teekenen kunnen ontbreken, en dan blijft alleen de keus over, om de overige verschijnselen te hulp te nemen, om zich zekerheid omtrent het bestaan eener ziekte van de klapvliezen of van het hartezakje te verschaffen; in het eerste geval zijn meestal zigtbare stoornissen in den bloedsomloop aanwezig; waar eene aanzienlijke uitzweeting aanwezig is, herkent men dit door de percussie.

J 5°. Het op de buitenvlakte van het hartezakje verwekt geruisch is in zijn karakter mets verschillend van dat, hetwelk binnen in de holte van het artezakje ontstaat. Alleen dan, wanneer er eene uitzweeting in de streek

u -jart aan^ezi& is> kan men het intra- en extrapericardiaal geruisch on ersc ei en , is het hart niet uit zijne ligging verdrongen , dan is er uit-

pen'car<haal'nnen hartezakje en het geruisch is waarschijnlijk extra-

$ 51. Door het aanslaan van het hart tegen andere deelen, waardoor een in eze laatste bevat vocht in beweging gebragt wordt, ontstaan in zeidamegevallen klokkende, ongewone geruischen. Zoo merkt Williams aan, dat door den sterken aanstoot van het hart tegen-eene in de fijnere luchtbuizen met slijm gevulde long, ieder hartslag met een kort fluitenden of slijmigen rhonchus vergezeld kan gaan; men kan dit geruisch deels aan zijn karakter, deels daaraan herkennen, dat het bij verandering van ligging of bij het inhouden van den adem verdwijnt. Ik heb eens zulk een klokken in verband met den hartslag gehoord, dat ik alleen door beweging van vocht

h.rt 'kïir1" ™" den ""ke" ™ ""

§ 52. In den tegenwoordigen tijd, waar de uit de natuurkundige wijzen

van onderzoek geputte opheldering omtrent ziekten van het hart in zulk een

oog crediet staat, moet inzonderheid de aankomende geneesheer, hoe hoog

ij ook deze manier van onderzoek behoort te schatten, en zich met haar

vertrouwd te maken, z,ch voor het uiterste wachten, dat hij de daardoor

opge everde teekenen niet eenzijdig te hoog schatte en voorzigtig zij in de

daaruit geputte gevolgtrekkingen. Hij mag zich op de percussie en auscultatie

alleen niet verlaten, een enkel teeken mag hem niet verleiden, om overijld

het bestaan eener organische hartziekte aan te nemen en hij dient zich te

lennneren, dat de individualiteit, toevallige omstandigheden, zenuwachtige

opgewektheid, aanstoot, de harttoonen enz. kunnen veranderen. Maar door

Iflf'-rf ! ^ en overweging van het geheel der verschijnselen,

tpüfn lr AA Tlcrz°ek' 0m te bevestigen, of de natuurkundige

, V JVC"d dan wel, voorbijgaand veranderd zijn, kan zekerheid in de herkenning verkregen worden.

rlJrnfi ^ ij"11™ dle"svolöens de voornaamste verschijnselen, die buiten ' s vermelde natuurkundige tot de herkenning der ziekten van het hart " \° rr' S^ru.kt worden, een voor een beschouwen.

art opping. Onder hartkloppingen verstaat men hevige woeste hartbewegmgen die of regelmatig rhythmisch , meest bespoedigd, óf ongeregeld, zonder vasten rhythmus op elkander volgen. Meestal voelt de ziekef dat zijn art klopt , en dikwijls is de oproerige werkzaamheid van het hart ook reeds

h-n-Nt U\en 8 Zlgt,aar ; Z1J kan 200 sterk zigtbaar zijn, dat niet slechts de naitstieek, maar zelfs het geheele ligchaam daardoor geschokt wordt. Maar

Sluiten