Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%

taaije, sigmige zelfs bloederige fluimen, verschillend naar de ziekte der ongen of der luchtbuizen, die de hartziekte zamenstelt, wier herkenning door de aan haar eigene auscultalie-verschijnselen tot zekerheid gebragt wordt

$ 5b. De belemmering van de ademhaling neemt door het beklimmen van hoogten, door ligchaamsinspanningen toe; hartzieken geraken ligt buiten adem. Eindelijk is het voor de door slepende hartziekten veroorzaakte belemmering der ademhaling, eigenaardig, dat zij dikwijls aanvalsgewiis, in den vorm van aanvallen van aamborstigheid opkomt, of toeneemt, dat de zieken met het gevoel van orthopnoea uit den slaap opspringen enz.

$ 57. d) Op de veelsoortigste manieren worden door hartziekten stoornissen van den bloedsomloop in de slagaderen en de aderen veroorzaakt. Kan het bloed uit de holle aderen niet vrij in de regter holten van het hart instroomen, omdat de holten nog overvuld zijn, of hun bloed niet vrij in de longslagader kunnen ontlasten, dan worden de aderen overmatig uitgezet zijn met bloed overvuld, de bloedsomloop gaat in dezelve langzamer van de' hand, in de gezwollen strotaderen veroorzaakt het van het hart teruggestuwj hoed eene zigtbare golving, den aderpols; de meer doorschijnende deelen, de huid des gelaats, der wangen, de lippen, de tong, het slijmvlies van den mond, van de scheede enz. worden loodblaauw; op de wang en op andere deelen worden variceuse adernetten zigtbaar, de blaauwzucht kan zich nog a gemeener over de ledematen, over de geheele uitwendige huid, op het bindvies van het oog uitbreiden; de lippen, het gelaat zijn opgezet; ten gevolge van den gestoorden bloedsomloop in de haarvaten is de temperatuur der van het hart verwijderde deelen verminderd. Deze verschijnselen komen het sterkst bij ziekten van het regter hart te voorschijn; maar behooren niet uitsluitend tot dezelve; wanneer de bloedsomloop in de longen door veranderingen van het linker hart verhinderd wordt (met name bij onvoldoendheid der mij tervormige klapvliezen); moet ook de natuurlijke verrigting van het refter hart gestoord worden, en eindelijk dezelfde reeks van verschijnselen als bij primair ziek worden van deze helft van het hart ontstaan. J P

§ 58. e) De stoornis van de bloedstrooming in de aderen heeft echter nog andere gevolgen, die hoogst gewigtige verschijnselen der hartziekten veroor-

w .kt^ Ver, S"!g deS bloeds in den aan aderen zoo rijken onderhuik vere verschijnselen van onderbuiksvolbloedigheid en zeer dikwijls wordt dit secundair gebrek verkeerdelijk voor het oorspronkelijke uitgegeven, terwijl

men de har ziekte geheel over het hoofd ziet. Niet zelden is de omvang d^r

mlerderd Na d°F 7", M°edovervulling zigtbaar 0f ToelbaJ yer_

meerderd. Na den dood vindt men aderlijke opspuiting van de maag en de

aimen, welke de in het leven voorgekomene stoornissen in de spijsverteringswerktuigen eemgzins verklaart. PJ Cnngs-

$ 59. /) Maar nog gewigtiger zijn de zich dikwijls bij organische hartziekten voegende zuchtige wellingen. Zij ontstaan uit AaSToorzaak vaardoor drukking op of onderbinding van de hoofdaderen van een lid zuch'

van d Hl , ar,Van !erwekt' ziJ zUn ^t naaste gevolg van de belemmering van den bloedsomloop in de aderen en worden daar het eerst zigtbaar waaf de vertraging het grootst is, dus in de laagst gelegene deelen des ligchaamf aan de onderste ledematen, aan de enkels, vandaar stap voor stap naar bo' ven klimmend naar de beenen, de dijen, den balzak of de schaamlippen

Sluiten