Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van gevoelen, dat in de losse en zwevende bevestiging van het hart door de groote vaten aan zijne grondvlakte cene rede tot het ontstaan van het afzakken van het hart gelegen is, vooral wanneer bij buitendien zwakke voorwerpen door voorafgegane uitzetting van den onderbuik de buikspieren en het middelrif in eenen toestand van verslapping geraakt zijn, en de verzwakte spankracht des middelrifs aan het aandringen van het hart geen behoorlijken weerstand kan bieden ; hierbij kan zeker nog de eigene zwaarte van een tegennatuurlijk vergroot hart begunstigend medewerken. Ook door longemphysema wordt het hart niet zelden sterk naar beneden gedrongen en Stokes zag den hartslag in zulk een geval tot aan de 9de tusschenribsruimte verschoven. Eene gelijke werking hebben somwijlen hypertrophie en verwijding van het hart, uitstortingen in het borstvlies, gezwellen van het middelvlies, slagaderbreuken der aorta enz. Vele menschen met eene korte borstkas voelen ook in den gezonden toestand den hartslag in den bovenbuik.

§ 69. 3) Zijdelingsche verschuiving naar de regter of de linker zijde, dikwijls verscheidene duimen ver, is de meest gewone en inzonderheid die' naar de regter zijde meer in het oog loopend. Naar de linker zijde kan het hart tot kort onder den oksel verdrongen worden. De meest gewone oorzaak is pleuritische uitstorting. Dikwijls is hierbij het hart sterker naar voren tegen de borstkas aangedrongen, waardoor dan de aanstoot vermeerderd en de harttoonen luider zijn. Is e'én longvleugel atrophisch, dan wordt het hart door de uitzetting der tegenovergestelde long naar den kant van de atrophische gedrongen. Hetzelfde grijpt plaats wanneer eene eenzijdige pleuritische uitstorting snel opgeslorpt wordt. Zuchtige zwelling, hepatisatie der long veroorzaken geringere zijdelingsche verschuiving van het hart; eindelijk kan zij door longemphysema, pneumothorax, door zwelling der onderbuiksingewanden , wanneer deze aan ééne zijde een gedeelte van het middelrif in de hoogte dringen , veroorzaakt worden.

§ 70. Dat de opgenoemde liggingsveranderingen van het hart door drukking , werktuigelijke beletselen enz. op zichzelve de oorzaak van andere toevallen (hartkloppingen, onregelmatigheid van den pols, belemmerde ademhaling enz.) kunnen worden , ligt voor de hand. De geneeskundige behandeling kan weinig of niets daartegen doen, dan alleen door de opruiming der primaire toestanden, die ze te weeg brengen. Tegen ectopie van het hart naar beneden, welke door verslapping des middelrifs of der buikspieren ■veroorzaakt is, raadt Piorry het dragen van eenen buikgordel, gymnastische oefeningen der buikspieren, koude en zamentrekkende middelen op den buik, opvulling van de maag met spijzen, met koolzuurhoudend water, aan, waardoor het hart naar boven zou gedrongen worden. Deze denkbeelden verloogchenen hunnen oorsprong aan de schrijftafel niet en Monsieur Piorry zal de toepassing daarvan waarschijnlijk nooit bij ondervinding hebben leeren kennen.

aanhoudende pijnen in den slokdarm vooral naar den maagmond toe, verhinderd slikken, stoornissen der spijsvertering, walging, braken kunnen veroorzaken, maar deze toevallen zouden dadelijk ophouden, zoodra de zieke horizontaal gaat liggen.

Sluiten