Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben voorZrT' WT Z,J SleCl? de Waarde Van een palliatief middel hebben, voor het dringendst gevaar bewaard blijven, en niet dan met de uiterste

^oorzigtigheid aangewend worden. Littré merkt te regt aan, dat het onzin

het Zt in°die Mngen/ Ver2Wakkende middeIe» «nz. de hypertrophie van v™ 1? h f I g6 e" tCgen te werken ' waarin de onvoldoende klapvliezen van het hart deterugvloeijing des bloeds toelaten, daar hier juist dehyper trophie het een.g middel is, om eenigermate eer* vergoeding dezer onevenredigheid te bewerken. Als voorbehoedmiddel kunnen kleine aderlaSen voornamelijk bij het bestaan van hartziekte of aanleg daartoe ten tijde van

eif dTn he f1lng»-dpe-k' n ^ zwanSerschaP ' m>'«chien ook in het voorjaar heid en de T ^ T'.0m de verschljnselen van de onderbuiksvolbloedig' en d® door hartziekten veroorzaakte bloedingen tegen te -aan is het

voor' toeschrijvend ' Sjmpt°matisch te handele» afleidende bloedontlastingen

wifze?4in vDonpbl0ed°ntI!-Stingen T6ten' Waar de 011 ts!ekingwerende genees-

de en l ™1",6 m0Ct komcB-' d°°r de ove'^ verzwakkende middelen, middenzouten , salpeter, purgeermiddelen, door eene strenge dieet

verdunnende dranken de grootste rust enz. ondersteund worden.6 Dat dé

van de aaLetast Van gewigl is - begrijpt zich uit den aard

het inl T Van de weivliesplaat van het hartezakje, en van

,W1 ' 7T S -1168 Van 1,Ct hart' en uit de der on.stekiL'i„ deze

» %MilTZ ,a" e" kalomel „pt.I

en dig talis is het meest gepaste middel, om dezen uitgang te verhoeden of

dLltrdLTcr«„'6tf'°rtó b""dereni de «»■

2) De aflei den de gen ees wij ze.

J r, "J7éb°°e-£7is',h

.u i ena IS het nut> «at de middelen van deze klasse fnrik

bloedontlastingen^11 in > Spaanschevliegenpleisters , afleidende

r aS.t,BeeB) m ontstekingen over het geheel als adjuvantia der ontstetoe\ lopd™ 6 gene®swlJze aanbrengen, doordien men door verdeeling van den

]ing in hcTzieke'Ïé0! °PJerScheidene Plaatsen de opeenhooping d^r prikkeg in het weke deel zoekt weg te nemen. Voor slepende vormgebreken van

et hart is van de gestadig onderhoudene revulsie (door haarsnoeren font»

om door f ^ ^ 2al ^t gelukken

van het hart ^ehrr'k '^L-VP" ^-1"'''^ [Wersarcosis of pseudotrophié n tiet hart, gebreken der klapvliezen enz. tot teruggang te brengen Maar

voortgang' S' "TJ ^ afwijkl'D8en den groei in haren

stand0en van de °Pge^?U e? ' wanneei' het voortduren van den vochtstilneer door aflp'r! 1%' V'. het, daart°e ™°rb<^hikt deel verhoed, wan-

eigenaardiae !en1DS t" °pWekbaarheid' dc aan deze organische hartziekten rXi T ?6 toevallen verhoed, of deze zeldzamer en zachter g maait worden. Ziekten van het hart staan dikwijls in een metastatischen

wijze" w?ntC r Z|tmC"hang met Jicht en rheumatismus; de afleidende geneesi *.ln* daardoor, dat zij tot het vasthouden of opwekken van iichti"

voorde ziekten, die wij hier te beschouwen hebben. Pisdrijvende en pur-

Sluiten