Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weermiddelen komen dikwijls uithoofde van de door dc hartziekten veroorzaakte weiuitstortingen te pas.

§ 76. Het slijmvlies der luchtbuizen kan vooral in slepende hartziekten dikwijls als het werktuig, waarop men zoekt af te leiden, gebezigd worden. Altijd vormt zich bij eenen langeren duur der door het organisch hartlijden ■veroorzaakte verhindering van den bloedsomloop in de longen een meer of minder aanzienlijke vochtstilstand in het slijmvlies der longen; de zieken voelen zich verligt, wanneer zij vrij kunnen ophoesten, hetzij dat door de vermeerderde afscheiding de vertraging des bloeds in de haarvaten gedeeltelijk overwonnen, hetzij dat daardoor de overmaat van opwekbaarheid uitgeput wordt; dit ophoesten wordt begunstigd door het inademen van verzachtende dampen, door het inwendig toedienen van ammoniakzout, li(j. ammoniae anisatus, spiesglansmiddelen, squilla enz.

Gewigtig is voorts bij de behandeling der hartziekten de afleiding op de nieren , aangezien daardoor de met dezelve zoo dikwijls gepaarde weiverzamelingen deels verhoed, deels weggenomen worden.

3) De bedarende genees w ij ze.

§ 77. Geen middel heeft zich grooteren naam in hartziekten verworven, dan de digitalis, ofschoon het moeijelijk te zeggen is, hoe zij werkt, — en dus misschien nog moeijelijker, waar en wanneer men haar bij voorkeur mag aanwenden. Haar specifieke invloed op het hart en het vaatstelsel openbaart zich daarin, dat zij in de meeste gevallen de werkzaamheid van het hart ten opzigte van de menigvuldigheid der zamentrekkingen afstemt en den pols vertraagt. Niet altijd brengt de digitalis deze werkingen voort; somtijds wordt de pols bij prikkelbare voorwerpen door het gebruik zelf van digitalis bespoedigd en eerst later komt vermindering der polsslagen. Velen verklaren de werking der digitalis uit de daaruit ontspruitende nederdrukking eener bepaalde streek des zenuwstelsels; anderen schrijven aan dit middel integendeel het hart versterkende eigenschappen toe. Zooveel schijnt zeker te zijn , dat in de verandering van den pols niet de geheele werking der digitalis gelegen is, en dat die verandering veeleer zelve slechts een afzonderlijk verschijnsel uit deze gezamenlijke werking is. Totdat de gelouterde geneesmiddelleer nadere verklaring oplevert, zal het raadzaam zijn, de digitalis voor 'een specifiek middel in hartziekten te houden, in dien zin, dat de door haar te weeg gebragte omstemniing in de verrigting van dit deel dikwijls in staat is deszeifs ziekelijke opgewektheden en toestanden te verdringen. Op gelijke wijze als de digitalis, zou de actaea racemosa en het colchicum werken; maar door geen dezer middelen zal zij volledig kunnen vervangen worden.

§ 78. In zenuwachtige geprikkelde toestanden van het hart worden ook de overige narcotica bij afwisseling aangewend. Opium heeft hier niet veel begunstigers en zou hartzieken niet goed bekomen. Daarentegen zouden morphinezouten den pols zeldzamer maken. De bereidingen van blaauwzuur, het exlr. lactucae virosae enz. zijn aangeraden, waarop wij in de bgzondere genezingsleer zullen terugkomen. Dikwijls bewijzen moschus, aether, ammonia , duivelsdrek , valeriaan, metaalzouten meer dienst ter bedaring van zenuwachtige prikkeling van het hart, dan de narcotische middelen.

Sluiten