Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hypertrophie is dit hoogst betrekkelijk; bij een klein individu kan reeds een hart van 8 oneen voor hypertrophisch, en bij een dik, groot individu een hart van 10 oneen nog voor natuurlijk doorgaan. Hesse neemt beginnende hypertrophie aan, wanjieer de dikte der wanden van de linker kamer bij mannen 6, bij vrouwen 5 Par. lijnen, die der wanden van de regter kamer 3, bij vrouwen 2| Par. lijnen (de vleeschzuilen ongerekend) overtreft. De dikte van de linker kamer kan soms 16'", die van de regter T" en meer bereiken. Een hart, welks gewigt 8 tot 9 oneen overschrijdt (het moet van bloed en gestolde stoffen gezuiverd zijn) mag hypertrophisch genoemd worden.

§ 85. Men onderscheidt de hypertrophie van het hart, et) naar hare uitbreiding: in volkomene en gedeeltelijke ; de volkomene betreft al de 4 holten, de gedeeltelijke óf slechts enkele kamers, óf zeldzamer de boezems, het tusschenschot, de vleeschzuilen; £)naar den gelijktijdigen inhoud der hartholten in de werkelijke hypertrophie (hypertrophie zonder vermeerdering of vermindering van den inhoud der holten), in de uitmiddelpuntige (hypertrophie met verwijding der holten, Corvisart's aneurysma activum van het hart), en in de middelpuntzoekende (hypertrophie met vernaauwing der holten) hypertrophie van het hart.

§ 86. Volkomene hypertrophie van het hart. Deze is niet zoo heel zeldzaam en gaat altijd met algemeene verwijding gepaard, het eigenlijk cor bovinum; echter is zij zeldzamer dan de gedeeltelijke hypertrophie. De omvang van zulk een hart kan 12, de lengteafmeting 5 en de dwarse 8 duim overschrijden (Botjillaïd) (1) , het gewigt 12 oneen tot 2 pond (Lobstein) bereiken , de holten kunnen tot de grootte van een ganzenei , van eene mansvuist verwijd, de geheele massa van het hart 3 tot 4voudig vergroot worden. Zulk een hart heeft gewoonlijk eenen kogelronden vorm , zijne spits is bijna geheel verstreken; het klimt hoog in de borst op en vult een groot gedeelte derzelve; de linker longvleugel wordt dikwijls tot op de hoogte van de 4de rib en nog hooger naar boven gedrongen, de grondvlakte van het hart daalt tot aan de 6de, 7de en zelfs 8ste tusschenribsruimte toe of het neemt meer eene dwarse ligging aan. Naar gelang het groote hart meer naar beneden zakt of zich meer naar de zijden uitbreidt, worden het middelrif, de maag, de karteldarm, de lever, de milt meer of minder naar beneden gedrongen.

§ 87. Gedeeltelijke hypertrophie. Volgens IIasse zijn meestal de boezem en de kamer van eene helft van het hart gemeenschappelijk aangetast; de linker helft van het hart is meer tot hypertrophie, de regter meer tot verwijding geneigd. Overigens schijnt de hypertrophie omstreeks even veelvuldig beide helften van het hart aan te doen ; terwijl velen de hypertrophie van de linker helft voor de veelvuldigste houden , vond Louis 29maal hypertrophie van de regter en 20maal hypertrophie van de linker kamer.

§ 88. Bij gedeeltelijke hypertrophie van de linker kamer heeft het hart de gedaante van een eigenlijk door de linker kamer gevormd eirond; de kleinere regter kamer vormt daarbij slechts een naar de lengte van het tusschenschot platgedrukt aanhangsel en daalt niet tot aan de spits van het hart

(1) Bij een iu liet Hotel-Dieu gestorven individu hield het hart van de spits tot de grondvlakte 9" 2"' en 15 1/2" in omvang (Ciiomel.)

Sluiten