Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af. Van de grond vlak te naar de spits toe neemt de verdikking al en aan deze aatste verdwijnt zij bijna geheel. De vleeschzuilen worden betrekkelijk dikker, zoodat gemeenlijk over het midden der kamer aan den oorsprong der vl eesch kolom men de dikte der wanden het aanzienlijkst is, ook neemt het tusschenschot daar deel aan. Somwijlen is de verdikking ongelijk, op eene plaats sterker dan op de andere; Laenhec zag zulke gedeeltelijke verdikking der linker kamer bijzonder in de nabuurschap der klapvliezen. Het hart met eene hypertrophische linker kamer draait om zijne as, zoodat het hypertrophisch gedeelte meer naar achteren , de longslagader en het regter ooinaar voren komen te staan; deze liggingsverandering kan niet zonder eenen storenden invloed op den bloedsomloop blijven.

§ 89. De verdikking van het regter hart is gelijkvormiger dan die van liet linker en neemt de geheele uitgestrektheid der kamer in. Gelijk reeds 111 den natuurlijken toestand de vleeschkolommen in de regter helft van het hart aanzienlijker zijn, dan in de linker, zoo is ook in de hypertrophie derzelve de vergrooting der vleeschkolommen veel sterker. Bijna altijd is in de regter helft van het hart de hypertrophie met verwijding gepaard. De hypertrophische regter kamer kan lager afzakken dan de linker en de spits van het hart vormen. De absolute verdikking van hare wanden is meestal niet zeer aanmerkelijk Laennec vond haar nooit sterker dan 4—5'" (Bertik en Louis 11—16"'). v

5 ^0. Het hypertrophisch tussehenschot puilt doorgaans in de regter hartholten uit en vult die bijna geheel op, het toenemen van de vleeschkolommen der klapvliezen, die soms de hartholten bijna geheel kunnen vullen, gaat gemeenlijk met een of ander gebrek der klapvliezen gepaard. Hypertrophie van de pilaren der regter kamer komt dikwijls gelijktijdig met hypertrofie der ïegtcr kamer voor (Andrai). Hypertrophie der boezems gaat altijd met verwijding gepaard; de verdikking bedraagt zelden het dubbelde van hare natuurlijke dikte en wordt voornamelijk door het toenemen der musculi pectinati somtijds door deze alleen gevormd. Volgens Hope vindt deze verdikking bijzonder in het regter hartoor plaats, daar hier deze spieren grooter en talrijker zijn dan in het linker, zoodat het regter hartoor dikwijls even dik als de kaïner derzelfde zijde is.

§ 91. De uitmiddelpuntige hypertrophie is de meest gewone; op 20 gevallen daarvan komt naauwelijks een geval van eenvoudige, die nog eer de linker, en slechts zelden de regter kamer inneemt (Boüiliabd). De kamers kunnen vergroot zijn bij regelmatige dikte der wanden; echter heeft ook het sPlerweefset in massa gewonnen, daar anders de uitzetting der holten met verdunning der zelfstandigheid vergezeld moest zijn. In de gedeeltelijke uitmiddelpuntige hypertrophie hangt de vorm van het hart van de verlenging of de zijdelingsche verwijding van de hypertrophische kamer af ^ olgens W illiams is hypertrophie van de linker kamer met uitzetting in de lengle gewoonlijk met ziekte van de aorta of van de aorta-klapvliezen, inzonderheid van die, welke het terugborrelen van het bloed toelaat, gepaard ■ bij ziekte van de mijtervormige klapvliezen of van den mij ter mond is dé verwijding doorgaans meer zijdelingsch of kogelvormig; deze vorm komt echter ook zonder gebreken der klapvliezen voor.

§ 92. Tegen het bestaan cener middelpuntzoekende hypertrophie van het

Sluiten