Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li.» J 1 inwendig vlies van het hart of van het daaronder

Jiggend celweefsel, vergroeijing tusschen de weivliesplaat van het hart en van het hartezakje, vezelige verandering der vleeschkolommen, vetachtiee

eevolleen111^ ?' vocdinSsafwijki,!8«> veroorzaken weder bijzondere

gevolgen; door de verdikking van het inwendig vlies ontstaat vernaauwing

der monden tegen de gedeeltelijk vezelige verandering der vrije vleeschkolommen werkt voornamelijk de zijdelingsehe .andrang^es bloeds en 1brengt eene gedeeltelijke zijdelingsche, aneurysmatische uitzetting der hartwanden

Zdt menTh U 26er :,CrW!<le' bij2°nder tevens hypertrophische harten of n |f ho/tenna den dood met groote hoeveelheden zwart geronnen ol pappig bloed m klompen gevuld. 6

Verschijnselen.

stefseUMt.V61 V°uende z1amenvoeê!nS der verschijnselen levert een volledig hÏ ! Ï f j , T h/pertr°i,hie Van het hart °P; De hartslag is zoo ceheeleliath f ^ t0t 8311 de" b°venbuiksstreek, en zelfs het

8 r' dekens-des lijders, de bedstede, waarin hij rust, zigtbaar

C' 6de Tde S;tmeKZiet Je, hartSpitS laSer da" g^oonlijk, in de Leek

streek dér 'ianslaan J ook heft de grondvlakte de borst in de

zoo vppI L u? , . °P' 1)6 borstruimte, tegen welke het hart met

en het oi VH H'T a °PSeZet gewdfd- De °PSe,egd« hand

n het onmiddellijk op de hartstreek gelegd oor voelen de ongemeene sterkte

an den aanstoot, de hand en het hoofd worden duidelijk door hem naar

boven gestooten De hevige aanstoot is dikwijls verder dan de natuurlijke

in dfbove^h Ï ;'rtrtSe,neid' iS °°k r6gtS' °"der -het linker sleutelbeen, doffen b.°nVenb",kss'reek telbaar. De percussie laat eene uitbreiding van den doffen toon der hartstreek van 1-2 duim in de dwarste, dikwHls ook in

nen Me't de" h.et(,sIeutelbeen toe en een^ vermeerden weerstand herken';m de" st<jthosc°°P liee'ïit men den versterkten aanstoot waar; het is voor den hoorder alsof het hart daarbij van de spits af naar de grondvlakte toe opzwelt. De harttoonen zijn doffer en bijzonder de eerste langer U1 ge aa , gerekt; de tweede dikwijls naauwelijks verneembaar. Bij hypertrophie met verwijding zijn zij luider en in eenen verren omtrek hoorbaar, i rV ,, 6n klag6n °ver veeIvuId''se en hevige hartkloppingen, die

Tden maalt 7 ' .f moedsbeweSi«g^, "gchaamsinspanningen,

na den maaltijd, na het gebruik van geestrijke dranken enz. worden opgewekt en toenemen, later bijna hebbelijk worden; zij hebben een gevoel van zwaarte, benaauwing m den bovenbuik. Hierbij voegen zich moeilijkheden in het ademen, ,n het begin door het gaan, klimmen enz. opgewekt (de zieke geraakt buiten adem), zich slechts als apnoea vertoonend* en in de

des nachT!!1 tusschenP°ozend- Later komen verstikkingsaanvallen, bijzonder es nachts op en nemen eene asthmatische tint aan. Hoest is zeldzaam en omt doorgaans eerst dan , wanneer passive bloedovervulling der luchtbuizen of zuchtige zwelling der long zich ten gevolge van den gestoorden bloedsomloop der longen ontwikkelt, somwijlen bloedspuwing. Dikwijls oii"e makken in het hoofd kloppen in het hoofd, hoofdpijn, bijzonder bij het bukken, duizeling suizen in de ooren, vonkenzien , toevallen van beroerte v n slaapzucht. De pols is bij eenvoudige hypertrophie sterk, vol, trillend!

Sluiten