Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenen der hypertrophie van het hart de harttoonen, in plaats van gedoofd en gerekt te zijn, luid hoorbaar en afgebroken zijn, wanneer de pols vol, breed , week is, wanneer de algemeene verschijnselen meer het karakter van aderlijken stilstand vertoonen. Of de middelpuntzoekende hypertrophie met zekerheid kan herkend worden, betwijfelen wij; men geeft als teekenen daarvan op: grooteren weerstand bij de percussie, geringere uitgebreidheid van den doffen toon, eenen zeer harden, maar zamengetrokken pols.

Verscheidenheden der verschijnselen.

§ 101. De beschrijving der ziekte zou onvolledig blijven zoo wij naast dit volledig ziektebeeld, zoo als men het zelden in de natuur aantreft, niet ook de veelvuldige afwijkingen der afzonderlijke verschijnselen, waarop de diagnosticus bedacht moet zijn, vermeldden. De verschijnselen ondergaan wijzigingen door den graad der hypertrophie, door de zamenstelling met andere gebreken des weefsels, met ziekten der klapvliezen, der aorta, door de vereeniging van verschillende toevallen in de eene en de andere hartkamer, door den geheelen ligchaamsbouw des lijders (1), door het tijdperk der ziekte, door de betrekking der hypertrophie tot andere ziekelijke toestanden, waardoor zij het gewigt van eene primaire of consecutive ziekte verkrijgt enz. ,

§ 102. Hartkloppingen. De hartkloppingen zijn in de hypertrophie even als in de verwijding van het hart doorgaans het eerst in het oogloopend verschijnsel; het hevigst vertoonen zij zich, wanneer de hypertrophie 'net gebreken der klapvliezen, met vergroeijing van het hart met het hartezakje, met misvorming der aorta is zamengesteld; somwijlen zijn zij reeds op eenigen alstand van den lijder hoorbaar; door beweging, het beklimmen van hoogten worden zij evenzeer als de tegennatuurlijk hevige aanstoot vermeerderd, en Crdveilhier onderzoekt den lijder, nadat hij hem vooraf den trap van eene verdieping snel heeft laten op- en afklimmen, om door den toestand van opwekking de verschijnselen meer te doen uitkomen. Ondertusschen hebben de hartkloppingen niets bestendigs ; men houde opwekkende invloeden van den lijder af, dan laten zij na en maken dikwijls volledige tusschenpoozen. Zij hebben op zichzelve alleen geene waarde j want zij kunnen even goed uit zenuwachtige opgewektheid als uit eene menigte andere hartziekten ontstaan. Bij iudividus met dikke borstwanden zijn de hartslagen dikwijls weinig duidelijk; dikwijls zijn de hartslagen zelfs zwakker dan in den natuurlijken toestand en dit verschijnsel kan met buitengemeen sterke ontwikkeling van het hart gepaard gaan; of de hartkloppingen zijn zeer krachtig, zonder dat de zieke bewustheid daarvan heeft. (A>dral). De hypertrophie is dikwijls aanzienlijk zonder dat er zich hart-

(1) Williams maakt de door Lae*>ec reeds aangeduide opmerking, dat vele menschen met eene breede diepe borstkas vergroote harten hebben, zonder Teel daarvan te lijden, terwijl harten van zulk eenen omvang bij voorwerpen met eene naauwe, verdraaide borstkas de allerkwellendste verschijnselen zouden te weeg brengen. Worden zulke voorwerpen langzamerhand vet, dan kunnen zo nog eene zekere levendigheid en vrolijkheid bewaren; want het is hun voordeel, dat zij een hart hebben, dat krachtig genoeg is voor hunne vermeerderde vleeschmassa en tevens ook ruimte genoeg voor zulk een hart. Worden zij daarentegen plotseling mager, dan wordt het hart te krachtig voor de kleinere massa, en dan komen de eerste verschijnselen op.

Sluiten