Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouvoiaoenanew van het mijterklapvlies wordt eerst de linker boezem daarop de regter kamer en boezem door hypertröphie en verwijding aangedaan , vernaauwing der longslagader veroorzaakt eerst hjpertrophie van het regter hart; bij belemmering van den bloedsomloop in de longen lijden het eerst de regter kamer en voorkamer. Terwijl de stilstand des bloeds gedurig verder voortgaa , kan eindelijk iedere dezer oorzaken ook hypertröphie yj meer verwijderde gedeelten van het hart, b. v. vernaauwing van het mijterklapvlies ook hypertröphie der linker kamer veroorzaken, £ zulk een wel

2 ii, heteffr -°raak der hyPertr°Phie' dan is d^e laatste , ten minste in het begin, niet zoo zeer eene toegift van lijden, maar de vergrooting van het hart ls een middel ter verhelping der door de vernaauwinveiooizaakte stoornissen; het hypertrophisch hart overwint voor een gedeelte de weiktuigelijke belemmering van den bloedsomloop.

§ 122. Bertis Bell, Boüillacd, Legroux, Elliotsok schrijven aan de ontsteking een nader aandeel aan het ontstaan der hypertröphie van het art toe en beroepen zich eensdeels op het veelvuldig voorkomen van oortbrengselen van ontsteking , verdikkingen van het binnenste vlies van het hart, van de klapvliezen, vergroeijingen van het hart met het

in irrL6' T7-Tëen \ het borstylies> veranderingen der longen enz. ijken der lijders aan hypertröphie van het hart, en anderdeels op

voe]8raDeIemidg d dC' hypertl0Phie dikwiJIs °P e»d°- en pericarditis J nf'wf . Z!,ken UZ1J" on*e8ensprekelijk; maar in dezelve ligt geens¬

zins het bewijs, dat hypertröphie eene ontstekingachtige ziekte d i zehe eene ontsteking is. De ontstekingachtige aandoening van het endo-

. Peri7fr ' °f aIs ve"'igtingsprikkel en doet de werkzaamheid van het hart tegennatuurlijk klimmen, of door de zwelling en verdik k.ng van het endocardmm ontstaat een werktuigelijke hinderpaal voor den bloedsomloop ; m beide gevallen is de ontsteking slechts de verwijderde oor

dan kan ffeliik"^ 7" * ^ VP^rophie aanwezig,

dan kan gelijk Hasse met regt aanmerkt, door tusschenloopende heete ziek-

ten (ontsteking rneumatismus, jicht) de hypertröphie zich plotseling tot eene aanzienlijke hoogte ontwikkelen.

$ *23. Het ontstaan van de hypertröphie en van de verwijding van het hart staan ,n eene naauwe betrekking met elkander. Gelijke oorzaken kunnen ze te weeg brengen; hypertröphie en verwijding kunnen te zamen vooi komen; de eene kan het overwigt boven de andere krijgen; wat is hier

ten el TT 611 7a"n6er vindt het eene ^et andere plaats? Wij moedp l 'j |°Ta -Zer verschiIle»de werkingen van gelijke oorzaken in individuele hoedanigheid der zelfstandigheid van het hart en in zijnen verschillenden levenskrachtige weerstand zoeken; bij krachtige jonge Verwerpen za eer verdikking zonder of met slechts matige verwijding ontstaan bij zwakkelijke slappe individus zal dezelfde oorzaak, b. v. verstopping vin' eenen hartmond, eer verwijding der holten met of z'onder verdunnb"! der wanden na zich slepen. Voorts komt de graad der verstopping in aanmerking, hoe sterker deze is, hoe eer er verwijding ontstaat TVti L t r toestand van bloedophooping, zoo als bij onvoldoendheid van eenen'l'iarf mond begunstigt het ontstaan van verwijding vernaauwing ,1 T

verwekt eer hypertröphie- J g' vernaauwinS d«' monden

Sluiten