Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 , « ee "raSellJk aa™J» te verschaffen, of is het gebrek reeds zoo, dat alle kunsthulp daartegen onmagtig is? De graad en soort der ziekte en

beter iift h" ' 1^7- ^ d° bePaIin* °P- De voorspelling valt hvÏwt I J?"ge, prachtige voorwerpen en bij eenen matigen graad van ropne, an >ij zwakkelijke, kwaadsappige, oudere individus en bij eene ver gevorderde ontwikkeling der ontaarding, in het bijzonder nog daarom omdat bij zulke gestellen bij de hjpertrophie aanzienlijke verwijding komt en de toevallen der uitmiddelpuntige hjpertrophie veel sneller tot een ngunslig einde leiden, dan de eenvoudige toename van massa van het hart. Hoe grooter de werktuigelijke hinderpaal van den bloedsomloop is, waarmede de hypertroph.e van het hart zamenhangt, des te erger wordt de voorspelling Stelt de ziekte zich zamen met koortsig of ontstekingachtig lijden, nizonderheid met longontsteking, dan loopt zij dikwijls snel in den dood uit. Voor de voorspelling van andere ziekten, zoo als luchtbuisontsteking, long-

:roSniigdheeida:mvez,she,d van h'pertrophie ™het ^ ^

Behandeling.

O v

§ 129. Hoe eenvoudig zich ook de taak des geneesheers - afstemming van de voedingstoename van het hart - in woorden laat zarnenvatten . zoo g , en men kan zeggen zoo onmogelijk , is zij in de uitvoering. Men weet tot dus%er geene wijze om de afwijking in de groeikracht van het hart op eenen anderen weg te beperken, dan door verzwakkend op het geheele gestel te

««."bti";;, 'i' ho"se" e™-1 1,1

dt ^ j'",'"''6 der vochten door

aanzetting der uitscherende deelen en verminderden toevoer van stof in

WlVI 7 " ',eeft d6Ze behandeJin* stelselma% -ar dl dóór

Valsalva en Albertim (meer tegen slagaderbreuken dan tegen hartziekten)

aangeprezen? regelen toegepast; Lae^eo meent van de eenigzins gewijzigde

manier van behandeling ,n de hjpertrophie van het hart werkelijk gunstee

gevolgen te hebben gezien (1). Deze uitspraak van eene zoo gewigtfee stem

is ec ter later door de tegenovergestelde uitkomsten van de geloofwaardigste

waarnemers (van Cüoxee , Hope, Forbes, Copla,d , Cruveiloier^ Piorrv, «£

heid 'ontstaanrf de .C"T™ei" gedurende deze kuur benaauwd-

öeid ontstaan of de reeds bestaande nog erger, de hartslagen, de hart-e-

ruischen veel sterker worden , en de prikkelbaarheid van het hart aanzien-

SscheM g..t0enemen' Cn teD Sev0,«e van deze behandeling

verscheidene gevallen juist ten tijde, dat het individu op den hoogs ten „raad

van zwakte gebragt was, doode.ijk afloopen. Deze met Se bedoeïïfmee'nlg

(1) Volgens Laksskc moet eerst zooveel bloed ontlast worden, als de zieke zonder flaauw te totdat "de ha W ^ ^ 2 ' 4 > 8 - volgens hem de ader.aZ, beLen

\ÏsDitn m t nra rSl°0t VaD hCt har' hUnne na'UarliJke verloren hebben!

1 ,PJ , f een knracht'» Tolwassen ma? dagelijks slechts 14 oneen, waarvan 2 oneen wit vleesch gebrmken. Deze behandeling moet maanden lang voortgezet worden Ook wan reeds huidwaterzucht, buikwaterzucht, znehtige zwelling der longen, kwaadsappigheid voórhan" den zijn, mag men noch den strengen leefregel, noch de bloedontlastingen verwaarlozen AUc K1NT0SH IS ook voor de VASALTA'sche geneeswijze en beperkt den lijde/tot een d gel Lh ran"

H'.' '"l een paar b|eschl"te".' waar het moeijelijk gaat den eetlust te temmen, moet men dTn o „ens hem met walgingverwekkende giften braakwijnsteen verdrijven.

Sluiten