Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eijeren, melkspijzen, groenten, visch bestaan; koffij, geestrijke dranken gekruide spijzen enz. blijven geheel verboden; koude spijzen en dranken zijn boven warme te verkiezen; voor overlading van de maag moet de zieke ch mijden, de bijslaap werkt zeer schadelijk. Gemoedsbewegingen werken altijd nadeelig op de werkzaamheid van het hart en moeten zooveel mogelijk van den lijder geweerd worden ; zoo ook ligchamelijke inspanningen maar volstrekte ligchaamsrust werkt niet gunstig op het hypertrophisch hart' terwijl door eene langzame maar aanhoudende beweging van alle spieren j !fC.haLamfS f8 bloedstrooming gelijkmatiger verdeeld en van het hart

ïhrTd !) T° D°°r eene voort8ezette wandeling met langzame

schreden gedurende het grootste gedeelte van den dag, gelooft Cbüveilhier

e genezing van hypertrophie verkregen te hebben, welke aan bloedontlas-

Senoeknp lnS7erndemidde'en Van aller]ei aard verstand geboden ff iqq rI0RBy •' beweSlnS °P vlakke gronden aan.

t toste'ijt en onontbeerlijk middel in de behandeling der hypertrophie van het hart ,s de digitalis; Bodiliaüd noemt haar te regt het

Zilt "T' °iSCï°n he< -Vaarbaar is, op welke wijze zij !e opfan den ,7r ,rm Van tl,deel t0t rUSt d°°r ^ afstemming

leeft Z ' e,rT ' 19 plaaU " nog "iets verklaard. Men

lrf20m30 ff' ,a!S P°ed5 tot 2~6 ^gelijks, of in

tinctuur (20 30 droppels dagelijks), of als aftreksel ij op ~ iv co-

morohine W h Verb,ndln& met andere narcotica, inzonderheid met morphine Wordt zij , wat met zelden gebeurt, inwendig niet verdragen

n wende men haar m inwrijvingen (tinctura digitalis), endermatisch3 (op

eene opene _ Spaanschevliegenwond van de hartstreek strooit men dagelijks

lü-20 grein poeder in; Booillacd), of in lavementen (Akdral) aan. Door

deze manieren van aanwending kan men ook het inwendig gebruik van dit

imdde ondersteunen. Waar de digitalis als bedarend middel ons In den

steek laat, moet men andere narcotica en bedarende middelen azijnzure

morphine, extract van bilzenkruid of cicuta, stramonium, blaauwzuur as-

paragine blaauwzure potasch, azijnzuur lood, duivelsdrek enz. beproeven-

aanbllen"1"6 S ™ ^' k°Ud<3 °mslaSen' V <>P de hartstreek

$ i33. De aanvallen van hartkloppingen en de aamborstige toevallen ga men het best tegen door uitwendige huidprikkels, men laat -elijk Möbgami reeds aanried, de voeten en handen in zeer heet water óf°mos taardbaden steken zet bloedige koppen op de borst en den rug- is deze hulp niet voldoende en wil men eene aderlating vermijden, «fan verlït dikwijls eene geringe bloedontlasting door eenige bloedige koppen men le-t mostaardpappen, Spaanschevliegenpleisters op de hartsteek, dient flu"mL° zende middelen toe. Soms echter blijft de algemeene bloedontlasting^ vermijdehjk. By hevige bloedophooping naar het hoofd, afleiding door huidprikkels en purgeermiddelen, bloedzuigers aan den aars, kop°pen in Sen

§ 134. Velerlei alterantia zijn beproefd, met het doel om specifiek op de voeding van het hart te werken, doch zonder veel vrucht; zoo als b v ïodium en lodpotassium, sublimaat (Larrey), kwik in lang voort-ebruiW eme giften (Walter, Coiles), hydrosulphuretum ammonii (Marsh , New-

Sluiten