Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gevoelen, dat ziekelijk verwijde harten ten gevolge van eenen snellen dood in het lijk zamengetrokken kunnen voorkomen.

Y e r s c h ij n s e 1 e n.

§ 138. Yan de subjective en algemeene verschijnselen der hartverwijding met verdunning der wanden, laat zich geen voor de herkenning bruikbaar beeld ontwerpen, zoo men niet alles, dat van de verschijnselen der hypertrophie of van de organische hartziekten in het algemeen gezegd is, wil herhalen. Deze subjective en algemeene verschijnselen blijven zich in alle organische hartziekten tamelijk gelijk, en onder hoe vele wijzigingen zij ook voorkomen en zich op verschillende wijzen met elkander zamenstellen, laten zich daaruit toch ter naauwernood vaste kenmerkende onderscheidingsteekenen voor de bijzondere ziektevormen ontleenen. Zoo zijn het dus ook hier weder hartkloppingen, ongewone aandoeningen in de hartstreek of in de armen, dyspnoea, aamborstigheid, bloedspuwing of andere bloedingen, luchtbuisontsteking, zwelling der strotaderen,, duizeling, hersenaandoeningen, blaauwe kleur der uitwendige deelen, flaauwten, enz., die in verschillende graden en in verschillende verbinding en opvolging het subjectief ziektebeeld der verwijding van het hart zamenstellen. De krachteloosheid der zamentrekkingen van het hart en de daaruit ontstaande onvolkomenheid van den bloedsomloop heeft natuurlijk ten gevolge, dat de verschijnselen van den aderlijken stilstand des bloeds, van den peripherischen vochtstilstand hier veel sneller en sterker te voorschijn komen , dan b. v. bij hypertrophie, inzonderheid wanneer, zoo als dit gemeenlijk het geval is, gebreken der klapvliezen de verwijding vergezellen. De bloedingen zijn meer van eenen passiven, dan van eenen activen aard; flaauwten schijnen in deze hartziekte menigvuldiger te zijn dan in iedere andere, voornamelijk, bij verwijding van de linker kamer, de pols is klein, week, zwak, doch overigens, zoo er geene ziekten der klapvliezen mede in het spel zijn, meestal regelmatig (1). De zieken hebben dikwijls een slap , zwakkelijk gestel. Gelijk over het geheel bij organische hartziekten, hebben ook hier, wanneer de regter helft van het hart aangedaan is, de moeijelijkheden in de ademhaling, de uitwendige blaauwe kleur, de zwelling der uitwendige strotaderen, de weiuitstortingen de overhand; echter zijn deze verschijnselen geenszins van de verwijding der linker kamer uitgesloten. ,

§ 139. Alleen uit de natuurkundige teekenen kunnen beslissende kenmerken voor de herkenning der verwijding van het hart met verdunning ontleend worden ; een zwakke pols, kracht missende hartkloppingen, uitgebreide matheid van den percussietoon in de hartstreek zonder weerstand, korte en heldere eerste harttoon, die geheel gelijk aan den tweeden en in grootere uitbreiding hoorbaar is , dan men naar den zwakken aanstoot zou

(1) Ten gevolge van organische hartziekten, inzonderheid van verwijding van het hart zou door ligte aanleidingen, b. v. ontvellingen, doorliggen , of ook zonder bekende uitwendige oorzaak koudvuur van peripherische deelen ontstaan en men verklaart dit verschijnsel uit de zwakte en stilstand van den bloedsomloop. Intusschen mag men niet uit het oog verliezen, dat bij ziekten van het hart, inzonderheid van deszelfs inwendig vlies, de slagaderen dikwijls op dezelfde wijze mede aangetast en voor de naaste oorzaak van dit koudvuur gehouden kunnen worden.

Sluiten