Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roerte, zuchtige zwelling, waterzucht, opspuiting van bijna alle slijmvliezen, passive bloedingen, bloedspuwing (1). Geringe graden van de gebreken der klapvliezen veroorzaken meestal geene waarneembare ziekteverschijnselen. Hoogere graden verbinden zich gemeenlijk met hypertrophie en verwijding van het hart; dan wordt zeker de geheele ziekte duidelijker, de verschijnselen van al die toestanden vloeijen ineen. Bij onvoldoendheid der klapvliezen zouden volgens Littré de algemeene teekenen eener organische hartziekte geringer zijn, dan bij vernaauwing van eenen mond.

§ 182. Alleen de natuurkundige teekenen verschaffen de mogelijkheid eener herkenning van de klapvliesziekten van het hart. Men mag het bestaan daarvan voor vrij zeker houden, wanneer benevens de boven beschrevene verschijnselen van eene organische ziekte de hartslag en de pols eene bijna bestendige ongelijkheid en onregelmatigheid vertoonen en wanneer een of beide harttoonen bestendig door valsche geruischen (blaasbalg-, vijl , rasp-, zaag-, muzijkgeruischen) worden vervangen of bedekt, zonder dat het ontstaan dezer geruischen uit zenuwachtige opwinding, uit tegennatuurlijke hoedanigheid des bloeds, volbloedigheid, bleekzucht, uit eenvoudige hypertrophie van het hart kan worden afgeleid. Deze geruischen veroorzaken een in de ?ieke hartstreek ook voor de betastende hand meer of minder duidelijk snorren (kattengespin).

(jj 183. In deze korte schets is inderdaad alles begrepen, dat men als zekere herkenningsteekenen van de ziekten der klapvliezen mag beschouwen, en, kan men zeggen, ook alles, dat men voor als nog het eerst tot een praktisch einde behoeft. Voor de magtelooze symptomatische behandeling van de ziekten der klapvliezen is het zeer onverschillig of men met onvoldoendheid of vernaauwing der monden te doen heeft, dan of de aorta-, mijter-, driepuntige klapvliezen en op welke wijze zij aangedaan zijn; en men zou zich daarmede kunnen te vrede stellen, met slechts in het algemeen te weten, dat eene of andere ziekelijke verandering van eenen liartmond de grondslag der verschijnselen uitmaakt. Maar de eischen der wetenschap gaan hooger; de vooruit spoedende vorderingen der herkenningsleer te minachten, omdat hun onmiddellijk nut in de toepassing niet dadelijk blijkt, zou den geneesheer onwaardig zijn, die de kunst niet binnen onverzettelijke grenzen verkiest te beperken.

$ 184. Vernaauwing der hartmonden en onvoldoendheid der klapvliezen kunnen in eenen matigen graad bestaan, zonder een tegennatuurlijk hartgeruisch voort te brengen. Op de voortbrenging daarvan heeft de weerstand, op welken de bloedstroom stuit, Je graad van vernaauwing of onvoldoendheid, de kracht der zamentrekkingen van het hart invloed, bij eene aanzienlijke ontaarding der monden ontbreekt het ziekelijk geruisch bijna nooit; in den hoogsten graad der vernaauwing (tot op 1—2 lijnen) is het vaak niet meer hoorbaar. Uit de uitgebreidheid of hoedanigheid van dit valsch geruisch kan men geen zeker besluit omtrent de verandering in de klapvliezen opmaken, aangezien ook hierbij deels de meer oppervlakkige of diepe ligging van den hinderpaal, deels de kracht der zamentrekking van het hart in aan-

(1) Piorrï zag in drie gevallen van vernaauwing van den boeiemmond purpura haemorrhagic* ontstaan.

Sluiten