Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merking komt. Dit daargelaten zal het geruisch des te sterker ziin, hoe aanzienlijker de verandering in de klapvliezen is, en omgekeerd; hel zal voorts des te ruwer zijn, hoe ruwer de vlakte is, waar de bloedstroom op stootvijl-, raspgeruischen enz. laten eene kraakbeen- of beenachtige ontaarding vermoeden. Volgens Littre zou de onvoldoendheid der klapvliezen slechts blazende geruischen kunnen te weeg brengen; vernaauwing kan blazende en ruwere geruischen veroorzaken. Veel van hetgeen hiertoe behoort is reeds in de algemeene beschrijving der tegennatuurlijke hartgeruischen aangevoerd.

§ 185. Is het valsch geruisch enkelvoudig, dan kan het het eerste of tweede tempo der harttoonen vervangen. Welke theorie over het ontstaan der harttoonen men ook kieze, zoodra men toegeeft, dat het eerste tempo met de zamentrekking, het tweede met de uitzetting der kamers overeenkomt zijn voor de in deze tempo's vallende valsche geruischen slechts de volgende uitleggingen mogelijk:

Valsch geruisch van het eerste tempo : ) Vernaauwing der slagaderlijke monden;

( Onvoldoendheid der boezemmouden ;

Valsch geruisch van het tweede tempo : I Vernaauwing der boezemmonden;

( Onvoldoendheid der slagaderlijke monden.

Daar meer dan een mond gelijktijdig ziekelijk veranderd kan zijn, moet b. v. het door vernaauwing der mijterklapvliezen en het door onvoldoendheid der aorta-klapvliezen te weeg gebragt valsch geruisch zamenkomen en als enkelvoudig geruisch waarneembaar zijn ; dikwijls veroorzaakt het gelijktijdig ziek worden van verschillende monden dubbelde geruischen; een afzonderlijke klapvliestoestel, zoo als b. v. die der aorta, kan zoowel vernaauwd als onvoldoend zijn en laat dan ook een dubbeld geruisch herkennen.

§ 186. De omstandigheid, die de herkenning van de gebreken der klapvliezen het moeijelijkst maakt, is de bepaling van den mond, waarin het valsch geruisch wordt voortgebragt. Laehnec heeft als grondregel vastgesteld, dat het valsch geruisch in zijn maximum van sterkte op zijne plaats van oorsprong zelve hoorbaar is, en aan dezen regel zijn ook de meeste gebruikers van den stethoscoop, Hope, Bocilladd, Littre, Piorry, Skoda enz. getrouw gebleven, alleen met dat onderscheid, dat zij deze plaats van oorsprong op verschillende wegen nader zochten te bepalen. Men neemt gewoonlijk aan, dat het mijterklapvlies met de streek onder den tepel, het driepuntig klapvlies met de streek onder de vierde linker rib in de nabijheid van en aan het onderste gedeelte des borstbeens, dat de slagadermonden met de streek boven de vierde rib nabij het borstbeen overeenkomen. Skoda zoekt het eerst aan de linker zijde de plaats op, waar de spits van het hart aanslaat, deze dient hem als het vaste punt ter bepaling der overige plaatsen; zij komt bijna altijd met de regter kamer overeen, de slagadermonden liggen bijna altijd onder het midden des borstbeens en zakken alleen bij hypertrophie met verwijding van het hart lager af, de ligging der regter kamer kan eerst na de bepaling van de plaats der regter kamer en der aorta herkend worden. Hiermede komt Piorry's handelwijze overeen : hij zoekt den vorm en de ligging van het hart het eerst door de percussie te bepalen en teekent de gevondene omtrekken op de uitwendige huid na; riu zoekt hij de plaats, waar het maximum van het geruisch hoorbaar is en bepaalt daarnaar den mond,' die de zitplaats der ziekte is; Skoda's en Piorry's wijzen van onderzoek hebIV D. 1. g

Sluiten