Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling met de kracht van den hartslag, deze tegenstelling is een gewigtie diagnostisch kenteeken. De vernaauwing van den aorta kan intusschen aanzienlijk en de pols toch natuurlijk zijn.

§ 19°- Vernaauwing van het mijterklapvlies. Deze geeft zelden tot tegennatuurlijke geruischen aanleiding ; het geruisch valt op het tweede tempo, op de uitzetting en is het luidst in de streek der hartspits hoorbaar. Volgens Skoda is het geruisch vaak zoo gerekt, dat het slechts gedurende de samentrekking voor een oogenblik wordt afgebroken, de tweede toon der longsla»ader is versterkt. Het is niet langs de uitbreiding der slagader hoorbaa°r. Gemeenlijk gelijktijdig vergrooting van de regter kamer. Ook hier is de pols zwak, klein, tusschenpoozend, omdat er slechts weinig bloed uit den boezem in de linker kamer komt.

§ 191. Onvoldoendheid van het mijterklapvlies. Tegennatuurlijk geruisch

met den eersten harttoon zamenkomend en daar het duidelijkst, waar de hartspits aanstoot, zich niet over de slagaderen uitbreidend. Bijna altijd hypertrophie met verwijding van het regter hart. Volgens Skoda gelijktijdig versterkte tweede toon der longslagader. Pols zwak en ongelijk. . $ 192' Onvoldoendheid van het aortaklapvlies. Tegennatuurlijk geruisch in plaats van den tweeden harttoon het duidelijkst hoorbaar aan de plaats van oorsprong der aorta in het midden of kort bij het midden des borstbeens, voorts lang het beloop der ondersleutelbeens-, en der kropslagaderen, somwijlen zelfs in de slagaderen der bovenste ledematen als duidelijk, zelfs voor de betastende hand voelbaar snorren herkenbaar, uitgebreid. De polssla» der slagaderen van den hals, van het hoofd, van de bovenste ledematen is° uitwendig ziglbaar; Iaat men de armen opligten, dan worden de slagen der spaakbeensslagader nog sterker, de pols heeft daarbij eenen eigenaardig trillenden snel uit de volheid weder afzakkenden, wormsgewijzen aanslag: en daar bij oude voorwerpen de slagaderen hare veerkracht verloren hebben worden zij in plaats van verwijd in de lengte uitgestrekt en eindelijk zeer bogtig. Karakteristiek voor onvoldoendheid der aortaklapvliezen is volgens Hendersou een tegennatuurlijk zeer duidelijk tusschenpoozen tusschen het tijdperk van de zamentrekking van het hart en den pols in de meer verwijderde slagaderen b. v. in de spaakbeenslagader. Altijd gelijktijdig hypertrophie der linker kamer, gewoonlijk met .verwijding. Bij aanmerkelijke onvoldoendheid hoort men volgens Skoda het ruischen van het afdalend bloed nog zeer sterk aan de spits van het hart. - Gewoonlijk hoort men ook in plaaU van den eersten toon een geruisch, omdat meest met de onvoldoendheid der aortaklapvliezen ook vernaauwing derzelve bestaat.

§ 193. Vernaauwing van het driepuntige klapvlies heeft Skoda nooit waargenomen; zoo zij voorkwam, zou zij zich door een valsch geruisch in plaats van den tweeden harttoon in de streek van het regter hart en door opzwelling en klopping der regter strotader onderscheiden. Deze aderpols zou, volgens Mojiseret, met den tweeden harttoon (d. i. met het valsch geruisch) zamenvallen en niet gelijktijdig zijn met den slagaderpols. Men maakt den aderpols bijzonder duidelijk, wanneer men de strotader zamendrukt en den toevloed des bloeds van boven verhindert. Men zou ook de golving vau de onderste holle ader in den hartkuil kunnen waarnemen (Schönlew)

5 194. Onvoldoendheid van het driepuntig klapvlies. Geruisch in plaats

6 * -

Sluiten