Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer hypertrophie en verwijding van liet hart zich met het gebrek der klapvliezen verbindt. Maar sneller kan het beloop zijn, wanneer de verandering van het klapvlies uit eene ontstekingachtige aandoening, uit endo- of pericarditis ontstaat, wanneer er verzwering, verscheuring van het klapvlies plaats grijpt. De dood heeft, even als bij andere organische hartziekten plaats door veilamming van het hart, flaauwte , door verstikking, hersen- of longberoerte , door waterzucht, weiuitzweeting in de hersenen, — niet zelden onverwacht gedurende eene inspanning; dikwijls wordt de dood door tusschenloopcnde ziekten zoo als pneumonie, pleuris snel te weeg gebragt.

Voorspelling.

$ Geringe graden van gebreken der klapvliezen verhinderen bij eene

behoorlijke zorg niet, dat de zieke eenen hoogen ouderdom bereikt; de veranderingen der klapvliezen op zich zelve staan vast wel altijd buiten het bereik van de kunsthulp. Op de voorspelling heeft invloed; de graad der vernaauwing of onvoldoendheid, of zij met hypertrophie of verwijding zamengesteld 1S ' l,C^'|eel? c voorspelling ongunstiger maakt), of niet, de algemeene gezondheid des lijders, afwezigheid of aanwezigheid van waterzucht, aamborstigheid, iongemphysema, luchtbuisontsteking, zuchtige zwelling der long enz. Is de hartziekte een gevolg van jicht of rheumatismus, dan wordt de vooispelling door eiken aanval dezer ziektebedrijven verergerd; gewoonlijk gaat de neiging daarvan naar het hart en de verandering der klapvliezen heeft na den aanval toegenomen. Eenvoudige onvoldoendheid zou minder te vreezen zijn ,_ dan vernaauwing (Littré). Blaasbalggeruisch is volgens MartinSolon een minder ongunstig teeken dan de ruwere geruischen.

B e h a n d e 1 i n s.

§ 199. Van eene oorzakelijke behandeling kan hier alleen in zoover gesproken worden, als men, wanneer de grondziekte, welke de verandering der klapvliezen voortbrengt, de ontsteking, de rheumatische, jichtige vochtstilstand nog niet volledig is afgeloopen, dezen zoekt tegen te werken.' Waar rheumatismus en jicht de oorzaken zijn , is het de taak der oorzakelijke behandeling , het terugkeeren der aanvallen zoo veel mogelijk door het onderhouden der uitscheidingen, door haarsnoeren, fontanellen, door antirheumatica, bewaring voor verkouding enz. te verhinderen. Kan men hopen de atheromateuse, kraakbeenachtige, kalkaardige ontaardingen van het endocardium m hare ontwikkeling te doen teruggaan? Loogzout-, zwavel-, mineraalwaterkuren zouden, bijzonder waar deze voortbrengselen uit eenen jichrh™t,schcn aanleg ontstaan, wel eene proeve waardig zijn.

S ^00. Overigens is de behandeling van de vernaauwing en onvoldoendheid der klapvliezen zuiver symptomatisch, en wij weten geene andere regelen daarvoor te geven, dan die, welke reeds in de algemeene genezingsleer en de genezingsleer van de hypertrophie en verwijding van het hart zijn uiteengezet. Rust is het voornaamste vereischte voor een dragelijk bestaan des lijders, overigens moet het gestel des lijders en de hoedanigheid der toevallen den maatstaf opleveren tot hetgeen men doen moet. Is de zieke krach Hg jong, dan mag men, zoo als wij dit in het hoofdstuk over hypertrophie wijdloopiger besproken hebben, vaker bloed ontlasten en ontstekingwerend

Sluiten