Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 248. De endocarditis kan in verdeeling eindigen; zoowel de plaatselijke, als de koortsige verschijnselen verdwijnen dan van lieverlede, somtijds onder critische uitscheidingen, of, bij eenen metastatischen oorsprong, onder de overplanting van den vochtstilstand op een meer uitwendig gelegen deel: Echter is altijd de nablijvende aanleg tot instortingen zeer groot.

§ 249. De veelvuldigste uitgang van endocarditis is die in naziekten, doordat zij veranderingen van de klapvliezen nalaat, die van haren kant vroeger of later, meer of minder de verschijnselen van vernaauwing of onvoldoendheid te weeg brengen; hierdoor ontstaat hypertrophie, verwijding van het hart enz.

§ 250. De doodelijke uitgang heeft bij endocarditis plaats door verlamming van het hart, dikwijls zeer snel ten gevolge van de vorming van uitgebreide stremsels in het hart; de adem wordt benaauwder, de pols zwak en onregelmatig, de angst ontzettend, flaauwten volgen ras op elkander, eindelijk verdwijnen, onder ijskoude der ledematen, de hart- en polslagen geheel en al.

§ 251. De endocarditis, die in den loop eener aderontsteking, eener koorts door bloedbederf ontstaat, is meestal eenvoudig; rheumatische endocarditis is meest met pericarditïs verbonden en de laatste gaat zelfs gewoonlijk de endocarditis vooraf: zoo ook doet de ten gevolge van pleuropneumonie ontstaande hartontsteking meestal gelijktijdig het peri- en endocardium aan.

Voorspelling van de endocarditis.

§ 252. De endocarditis behoort tot de gevaarlijkste ziekten. Haar verborgen ontstaan is dikwijls oorzaak, dat zij eerst herkend wordt, wanneer zij reeds eene aanzienlijke uitgebreidheid bereikt of aanmerkelijke uitzweetingen voortgebragt heeft.. De voortbrengselen der slepende endocarditis zijn meestal ongeneeslijk. Bedenkelijk is de voorspelling, wanneer de benaauwdheid reeds zeer groot, de pols menigvuldig en onregelmatig is, wanneer hij bij het aanhouden der stormachtige werkzaamheid van het hart meer en meer zinkt, wanneer er zich dikwijls flaauwte vertoont; een naderende dood wordt verkondigd door den overgang der hartkloppingen in eene fladderende beweging, onophoudelijke benaauwdheid en doodsangst, koud zweet. Gunstige teekenen zijn: het afnemen der benaauwdheid, der hartkloppingen, der menigvuldigheid van den pols met het gevoel van algemeene verligting, magt des lijders om van ligging te veranderen.

Oorzaken der gezamenlijke soorten van hartontsteking.

§ 253. Wij vatten de oorzaken der hartontstekingen zamen, zij zijn voor alle oorzaken der hartontsteking dezelfde. De hartontstekingen komen op iederen leeftijd voor, het veelvuldigst tusschen het 6de en 35ste jaar. Maar ook in de teedersten kinderlijken leeftijd is pericarditis niets minder dan zeldzaam. Onder 55 gevallen van pericarditis betroffen slechts 6 personen, die reeds over het 40ste jaar waren; het mannelijk geslacht lijdt in de evenredigheid van 4: 1 vaker dan het vrouwelijk aan deze ziekte (Hache).

§ 254. Hartontsteking kan door eene verwonding, doordringende borstwonden, slagen, stooten op de hartstreek voortgebragt worden. — Het veelvuldigst verschijnt de pericarditis en endocarditis in gezelschap met het

Sluiten